• news.cision.com/
  • Magnolia Bostad AB/
  • Magnolia Bostad offentliggör information om genomfört återköpserbjudande, genomför frivillig förtida inlösen och avser att köpa egna utestående obligationer på marknaden

Magnolia Bostad offentliggör information om genomfört återköpserbjudande, genomför frivillig förtida inlösen och avser att köpa egna utestående obligationer på marknaden

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Magnolia Bostad AB (publ) ("Magnolia Bostad") offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 8 mars 2021 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer ("Obligationerna") att sälja sina Obligationer till Magnolia Bostad mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") och avsikt att genomföra en frivillig förtida inlösen av Obligationerna samt att köpa utestående Obligationer på marknaden.

Återköpserbjudandet

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 8 mars 2021 ("Tender Information Document"), vilket är tillgängligt på Magnolia Bostads hemsida: https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 11 mars 2021 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 117 000 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

Den 10 mars 2021 offentliggjorde Magnolia Bostad att Magnolia Bostad kommer att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000 och därmed har villkoren för den nya finansieringen New Financing Conditions (såsom definierats i Tender Information Document) uppfyllts. Alla giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer således att godkännas för återköp av Magnolia Bostad. Efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Magnolia Bostad att inneha en total volym av Obligationer uppgående till SEK 464 000 000. De återköpta Obligationerna kommer att hållas av Magnolia Bostad och kommer inte att makuleras innan Förtida Inlösen (såsom definierat nedan).

Magnolia Bostad köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Inlämnat återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp efter Återköpserbjudandet / Pris

2016/2021 SR Unsec FRN / SE0009155625 / SEK 117 000 000 / SEK 117 000 000 / SEK 600 000 000 / 100,521%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 18 mars 2021. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) ("Joint Bookrunners" och "Dealer Managers"). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

Frivillig förtida inlösen

Magnolia Bostad kommer senast den 16 mars 2021 lämna meddelande till innehavarna av Obligationer om frivillig förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer i enlighet med punkt 10.3 (Voluntary Total Redemption) i obligationsvillkoren för Obligationerna ("Förtida Inlösen"). Återbetalningsdagen för Obligationerna kommer att infalla den 13 april 2021 ("Återbetalningsdagen") och avstämningsdagen kommer således att vara den 6 april 2021 ("Avstämningsdagen").

Enligt villkoren för Obligationslånet sker återbetalning till ett pris per obligation motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp (d.v.s. SEK 1 000 000 per Obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med Återbetalningsdagen ("Återbetalningsbeloppet"). Betalning av Återbetalningsbeloppet kommer att ske till innehavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen. 

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Köp av egna obligationer

Under perioden fram till Avstämningsdagen har Magnolia Bostad för avsikt att köpa utestående och ej tidigare återköpta Obligationer på marknaden till ett pris motsvarande Återbetalningsbeloppet.

För information om Återköpserbjudandet eller Förtida Inlösen, vänligen kontakta Dealer Managers.

Joint Bookrunners och Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Magnolia Bostad
Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl 14.45 CET.

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar