Magnolia Bostad tilldelar teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet

Årsstämman den 10 maj 2019 i Magnolia Bostad beslutade om ett teckningsoptionsprogram för vissa nyckelpersoner inom Magnolia Bostad. Nyckelpersonerna har efter stämmans beslut erbjudits att förvärva 170 000 teckningsoptioner av vilka nyckelpersonerna har accepterat att förvärva samtliga, till ett pris om 1 krona per teckningsoption.

Enligt årsstämmans beslut har Magnolia Bostad emitterat 200 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Magnolia Utveckling AB. 170 000 av teckningsoptionerna har därefter erbjudits nyckelpersoner i bolaget av vilka samtliga förvärvats av och tilldelats nyckelpersonerna. Återstående teckningsoptioner kan enligt stämmans beslut senare erbjudas medarbetare inom Magnolia Bostad.

Teckningsoptionerna har överlåtits till deltagarna till ett pris om 1 krona per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde enligt värderingsmodellen Black & Scholes. En teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Magnolia Bostad till en teckningskurs om 84 kronor per aktie under tiden från och med den 1 november 2022 till och med den 26 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, CEO
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 14:45. 

 

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar