Utvecklade och förenklade kollektivavtal för tjänstemän

Report this content

18 februari 2020.

Idag har Måleriföretagen i Sverige växlat yrkanden gällande tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, leder till tryggade anställningar samt får fler att söka sig till branschen.

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har framgångsrikt arbetat i en arbetsgrupp som lämnat förslag på redaktionella ändringar av avtalstexten – allt för att förenkla och förtydliga språk och struktur i avtalet. Målet är att genom förbättrade kollektivavtal öka medlemsföretagens konkurrenskraft, vilket även kommer att leda till tryggade anställningar.

Därutöver har parterna tagit fram och presenterat ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Måleriföretagen hoppas nu att avtalsrörelsen 2020 bedrivs på samma sätt och att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda med båda parternas bästa för ögonen.

- Vår förhoppning är att parterna gemensamt ska fortsätta att utveckla kollektivavtalet till att bli än mer anpassat till framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. Inom bygg- och installationssektorn ser vi fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn är likalydande. Idag har Byggföretagen egna kollektivavtal med berörda fackförbund. Därför yrkar arbetsgivarsidan på att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Byggföretagen. Det är också önskvärt att vi genom avtal 2020 når samma slutdatum för alla tjänstemannaavtal inom bygg- och installationssektorn, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår arbetsgivarsidan från att parterna följer den gällande principen under den kommande avtalsrörelsen och därmed respekterar det s.k. märket. För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras. För att underlätta att genomföra lönerevision på tjänstemannasidan på ett liknande sätt inom alla fackföreningar vill Måleriföretagen stärka den lokala lönebildningen, även på Unionens sida.

Alla avtalsyrkanden finns att läsa på www.maleriforetagen.se/avtal/

Avtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats den 1 maj 2020.

För mer information, kontakta Måleriföretagen i Sverige
010-48 49 500
info@maleriforetagen.se

 

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.