Benersättningsmaterial kan bli ett komplement vid behandling med tandimplantat

Lovande resultat från en djurstudie tyder på att syntetisk benvävnad kan hjälpa till att bygga upp tandben i samband med behandling med implantat.
Studien presenteras i en avhandling vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

– Resultaten är intressanta, men innan vi kan säga om de går att överföra till människa måste fler och större studier göras, säger Anna Truedsson, övertandläkare och specialist i oral kirurgi.

Tandimplantat är en vanlig behandling för att ersätta förlorade tänder. Den kan oftast utföras utan att patienten behöver transplantation av benvävnad, men i vissa fall behövs det extra benvävnad för att tandimplantatet ska fästa ordentligt.

Används redan mot benskörhet
Anna Truedsson, övertandläkare och specialist i oral kirurgi, har studerat om ett syntetiskt benersättningsmedel kan fungera i munhålans speciella miljö. Medlet används redan i dag inom sjukvården vid behandling av kotkompressioner hos patienter som lider av benskörhet. Hon har i studier på råttor visat att preparatet har förmåga att understödja till bildning av ny benvävnad. I liten klinisk studie med fyra patienter fann hon också att preparatet hade bäst effekt om det blandades med patientens egen benvävnad. Trots de positiva resultaten menar Anna Truedsson att det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser.
– Resultaten är intressanta, men innan vi kan säga om de går att överföra till människa måste fler och större studier göras, säger hon.

Lägre kostnader
Anna Truedsson har i sin avhandling också undersökt vårdkostnaderna då den transplanterade benvävnaden tagits från patientens munhåla respektive från höften. En avgörande skillnad mellan de båda metoderna är att patienten behöver generell anestesi (narkos) om benersättning från höften används. Det är också detta faktum som orsakar kraftiga kostnadsskillnader mellan de båda metoderna.

– Kostnaden för generell anestesi motsvarande 30 procent av totalkostnaden medan käkkirurg och tandsköterska stod för 15 procent. Eftersom bentransplantat från munhåla kan göras i lokalbedövning och med mindre personal är detta en kostnad som kan påverkas, säger Anna Truedsson och tillägger:
– Patienter som transplanterats med ben från höften led av i efterförloppet av smärta i både munhåla och höft, men de flesta var trots det i princip helt återställda inom 14 dagar.
Under de senaste tio åren har bentransplantat från höften inom tandvården också minskat.

Fakta:
Avhandlingen heter: ”An injectable biphasic bone substitute in sinus augmentation” och har lagts fram på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Den kan läsas i sin helhet här: http://dspace.mah.se/handle/2043/17698
Det syntetiska benersättningsmedlet som undersökts i studierna marknadsförs under namnet Cerament™ och används främst för att ersätta förlorad benmassa vid benskörhet, osteoporos.

För mer information, kontakta Anna Truedsson på telefon 0739-863484 eller anna.truedsson@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Dokument & länkar

Citat

– Resultaten är intressanta, men innan vi kan säga om de går att överföra till människa måste fler och större studier göras.
Anna Truedsson, övertandläkare och specialist i oral kirurgi, Malmö högskola