A-aktierna i Medivir omvandlas till B-aktier

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att A-aktieägarna i Medivir har informerat Bolaget om att de kommer att omvandla samtliga sina A-aktier i Medivir till B-aktier. Omstämplingen kommer att genomföras så snart som möjligt efter den extra bolagsstämma i Medivir som hålls den 26 januari 2018.

Efter omstämplingen kommer det inte längre att finnas några A-aktier i Medivir. Det totala antalet aktier i Medivir påverkas inte, men samtliga aktier kommer att vara B-aktier. Eftersom varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie har en röst kommer omstämplingen av A-aktierna (totalt 474.769) innebära att det totala röstetalet i Medivir minskar från 24.591.898 till 20.318.977. De största A-aktieägarna (Bo Öberg och Nils Gunnar Johansson) kommer att flagga ned sina respektive röstandelar till under flaggningsgränsen fem procent.

A-aktieägarna Bo Öberg och Nils Gunnar Johansson kommenterar:

De röststarka A-aktierna har varit viktiga under en relativt lång tid för att garantera stabiliteten i Medivir. Medivir är nu i den lyckosamma positionen att ha en väldigt stark klinisk portfölj och en imponerande utveckling av nya patent inom onkologi. Detta gör att A-aktierna inte längre behövs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, telefon: +46 (0)8 5468 3100
Anders Lundin, CFO Medivir AB, telefon: +46 (0)73 125 14 53

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 8.15 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar