Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats med anledning av konvertering av samtliga A-aktier till B-aktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24 287 818 aktier i Medivir, varav 0 A-aktier och 24 287 818 B-aktier, som tillsammans berättigar till 24 287 818 röster.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorgför offentliggörande den 30 April 2018, klockan 08.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com..

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar