Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 13 januari 2021

Report this content

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier 
Den extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 13 januari 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 20 908 234,356976 kronor utan indragning av aktier, i syfte att möjliggöra beslutet om nyemission. Vidare beslutades att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ändring av bolagsordning
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier. Vidare beslutades att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 11 december 2020 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. I enlighet med vad som offentliggjordes den 11 december 2020 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 18 januari 2021, berättigar till en teckningsrätt och att en teckningsrätt ger rätt till teckning av en ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 7 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 170 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 20 januari 2021 till och med den 3 februari 2021, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 167 507 194,50 kronor genom en emission av högst 24 276 405 nya aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 18 januari 2021. 

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med högst 146 598 960,143024 kronor utan indragning av aktier, i syfte att tillse att aktiekapitalet totalt sett inte skulle öka i samband med besluten om aktiekapitalminskning och beslutet om nyemission. Vidare beslutades att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För mer information, vänligen kontakta
Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

    
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir utvecklar MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC. 
Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar