Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medivir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.  

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via e-post till info@medivir.com, senast den 25 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på www.medivir.se, senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förutsättningar för att delta vid årsstämman
Rätt att delta i stämman, genom förhandsröstning, har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels anmäler sig hos Medivir för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Medivir tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Medivirs hemsida www.medivir.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Medivir AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Medivirs hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 55 735 651 aktier av serie B, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar 11 413 egna aktier av serie B.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
12.1 Uli Hacksell (omval)
12.2 Lennart Hansson (omval)
12.3 An van Es Johansson (omval)
12.4 Bengt Westermark (omval)
12.5 Yilmaz Mahshid (nyval)

 1. Val av styrelseordförande
  Valberedningen föreslår att Uli Hacksell väljs som styrelsens ordförande.
   
 2. Val av revisor.
 3. Valberedningens förslag avseende valberedning.
 4. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 5. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 7. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
 8. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, som består av Jan Särlvik (Nordea Fonder, ordförande), Karl Tobieson (Linc AB), Bo Öberg (grundare och aktieägare) och styrelsens ordförande Helena Levander, föreslår att Helena Levander, eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Karl Tobieson, representant för Linc AB, och Anders Hallberg, representant för HealthInvest AB, eller, vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 675 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 675 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 250 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande (punkt 12 och 13)
Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. Upplysningar om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.medivir.se.

Information om den föreslagna styrelseledamoten
Yilmaz Mahshid, född 1979, har en doktorsexamen från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Yilmaz Mahshid var verkställande direktör för Medivir under 2020-2021. Tidigare var han CFO på PledPharma och bl.a. ansvarig för noteringen av bolaget på Stockholmsbörsen. Dessförinnan var Yilmaz Mahshid Investment Manager & Controller vid Industrifonden och health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Yilmaz inledde sin karriär som forskare vid Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Han har haft styrelseuppdrag i Index Pharmaceuticals, Mahshid Advisors samt Venaticus Capital.

Yilmaz Mahshid innehar 25 000 aktier av serie B och 300 000 teckningsoptioner i Medivir. Yilmaz är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grunden att Yilmaz Mahshid har varit verkställande direktör i bolaget under 2020-2021. Han är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedning (punkt 15)
Valberedningen i Medivir AB  ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september månad före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras. Förslaget om ändring av aktiekapitalets gränser föreslås för att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 19 i dagordningen. Förslaget om ändring av aktiernas gränser föreslås av praktiska skäl. Förslaget om ändring av aktiekapitalets och aktiernas gränser i denna punkt 17 är därför villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 19 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Föreslagen lydelse § 4 (Aktiekapital och aktier)
Aktiekapitalet ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) kronor och högst åttio miljoner (80.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst hundrasextio miljoner (160.000.000).

Styrelsen föreslår vidare att en ny 11 § införs i bolagsordningen och, som en följd därav, att numreringen av de efterföljande paragraferna uppdateras därefter. Förslaget om införande av en ny 11 § i bolagsordningen föreslås för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt för att tillåta styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma. Förslaget om införandet av en ny 11 § i denna punkt 17 är inte villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 19.

Föreslagen lydelse 11 § (Insamling av fullmakter och poströstning)
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.  Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 19)
I syfte att bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 216 328 916,695635 kronor, ska minskas med 188 461 091,195635 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 27 867 825,5 kronor, fördelat på 55 735 651 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde från cirka 3,881338 kronor till 0,50 kronor. Förslaget i denna punkt 19 är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av aktiekapitalets gränser i punkt 17 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1 (punkt 20)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300 000 kronor.[1] För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB, org. nr 556598-2823 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Nyteckning av serie B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2024 till och med den 15 december 2024. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för serie B-aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om teckning av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori

Högsta antal optioner/person

Högsta antal optioner/kategori

A. Verkställande direktör (högst 1 person)

240 000

240 000

B. Övriga ledande befattningshavare (högst 4 personer)

65 000

260 000

C. Övriga anställda (högst 5 personer)

20 000

100 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig, blivit uppsagda eller på annat sätt aviserat eller blivit aviserad om avslut av sin anställning.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 22 maj 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagare i programmet ska Medivir, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med den 31 december 2021.

Pris och betalning m.m.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 1,16 kronor per option baserat på en aktiekurs om 8,55 kronor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Medivir kommer delvis att subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner. Subventionen betalas ut i samband med att optionerna tilldelats deltagarna. Den sammanlagda subventionen som tillkommer deltagaren ska motsvara hälften (efter eventuell löneskatt för deltagaren) av deltagarens investering. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på ovan preliminära optionsvärde, beräknas maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år uppgå till 1 063 585 kronor inklusive kompensation för deltagares inkomstskatt hänförlig till subventionen och eventuella sociala avgifter.

Deltagares berättigande till subvention förutsätter att deltagaren vid tiden för utbetalningen av subventionen inte blivit avskedad, sagt upp sig eller på annat sätt aviserat avslut av sin anställning, fortsätter vara anställd i bolaget under tre år, subventionen kommer annars, med vissa undantag, prorateras, samt att deltagaren inte har överlåtit sina optioner.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 600 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,08 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra kostnader för den subvention som deltagarna är berättigade till. Kostnaderna uppgår till maximalt 1 063 585 kr för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år. Teckningsoptionsprogrammet kommer också att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse och baseras huvudsakligen på de optionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2017, 2018 och 2020. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som emitterats under de optionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2018 och 2020, finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsens avsikt är att programmet ska vara årligen återkommande, om än i varierande storlek.

Instruktion till styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 17, 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, och för giltigt beslut enligt punkt 20 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Årsredovisningen, ersättningsrapporten och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge och på www.medivir.se, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Medivir AB (publ) har organisationsnummer 556238-4361 och säte i Huddinge.

Huddinge i mars 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen

[1]Den beskrivna ökningen av aktiekapitalet är baserad på att årsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital enligt punkt 19.

Taggar:

Prenumerera