Medivir tecknar exklusivt licensavtal med IGM Biosciences för birinapant

Report this content

- Medivir erhåller en upfront-betalning samt milstolpebetalningar och royalty
- IGM ska utveckla birinapant i kombination med IGM-8444 för behandling av solida tumörer 

Stockholm — Medivir AB (publ) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal som ger IGM Biosciences, Inc. (Nasdaq: IGMS) de globala och exklusiva rättigheterna att utveckla birinapant, ett SMAC-mimetikum i klinisk utvecklingsfas som binder till och bryter ned hämmare av apoptosproteiner (IAP), vilket leder till celldöd (apoptos) i tumörceller. Kombinationen av IGM-8444, en IgM-antikropp riktad mot Death Receptor 5 (DR5) som utvecklas av IGM, och birinapant har prekliniskt visat sig förstärka antitumöraktiviteten. Medivir erhåller en betalning på 1 miljon USD efter undertecknandet av avtalet, följt av ytterligare 1,5 miljoner USD när IGM inkluderar birinapant i kliniska fas I-studier. Villkoren i avtalet berättigar dessutom Medivir till milstolpebetalningar upp till totalt cirka 350 miljoner USD, givet att birinapant framgångsrikt utvecklas och godkänns, samt stegvis höjd royalty upp till ”mid-teens” på nettoförsäljningen.

- “Avtal som det vi nu tecknat med IGM fortsätter vara en kärnkomponent i Medivirs affärsidé och affärsmodell”, säger Medivirs vd Yilmaz Mahshid. “Det visar dessutom på vårt fokus och engagemang för utvecklingen och kommersialiseringen av innovativa cancerbehandlingar, och vi ser fram emot IGMs framsteg med birinapant i, och bortom, kliniken”.

- ”Baserat på våra in vitro- och in vivo-modeller, som har visat anmärkningsvärd synergi mellan IGM-8444 och birinapant, blir det nu spännande att utforska kombinationens potential att leverera överlägsen antitumöraktivitet i patienter med solida tumörer”, säger Fred Schwarzer, Chief Executive Officer för IGM Biosciences. “Detta avtal är en del av en bredare strategi för att realisera den fulla potentialen hos våra IgM-läkemedelskandidater genom att bibehålla kontrollen över tidplaner och utvecklingsvägar för de mer lovande kombinationerna från vårt prekliniska och kliniska arbete. Vi ser fram emot att ta kombinationen IGM-8444-birinapant in i kliniska studier för att börja validera betydelsen av att angripa DR5 med en IgM-antikropp i vissa kombinationer och att fortsätta utforska liknande strategiska alternativ över hela vår IgM-plattform”.

I tillägg till dess apoptotiska aktivitet förstärker birinapant immunsystemets anti-tumöraktivitet. Genom denna dubbla verkan, på både tumörceller och immunsystemets celler, har birinapant i kombination med andra läkemedel potential att förbättra behandlingen av flera cancerformer. IGM-8444 utvärderas för närvarande i en fas I-doseskaleringsstudie i patienter med solida och hematologiska maligniteter. DR5 är en medlem av den så kallade TNFR superfamiljen (TNFRSF) och uttrycks ofta på ytan av cancerceller. Med förbehåll för regulatoriskt godkännande hoppas IGM att senare i år kunna påbörja den kliniska utvärderingen av birinapant i kombination med IGM-8444 för behandling av solida cancerformer.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Presentatörer: Medivirs vd Yilmaz Mahshid, Fredrik Öberg, CSO Medivir och Fred Schwarzer, vd IGM Biosciences.
Tid: Tisdag den 12 januari, klockan 15.00 CET.
Telefonnummer för deltagare från:
Sverige: 08-505 583 74
Europa: +44 33 3300 9031
USA: +1 833 526 8347

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, telefon: +46 (0)8-5468 3100.
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021, kl 23.59.

Om birinapant
Birinapant är ett SMAC mimetikum som förvärvades från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation (TetraLogic) 2016 och som därefter utvecklats av Medivir. Medivir omförhandlade nyligen avtalet med TetraLogic så att den ersättning Medivir är skyldig att erlägga till TetraLogic är baserad på Medivirs faktiska framtida intäkter.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir utvecklar MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC.
Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar