Medivir tillkännager att fyra TMC435-abstrakt accepterats för presentation på EASL-mötet

~ Innefattande en muntlig presentation av slutanalysen av fas IIb-studien, ASPIRE (C206) av TMC435, som valts till att uppmärksammas under EASL:s officiella medieaktiviteter vid konferensen ~

Huddinge – Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, meddelar i dag att fyra abstrakt som rör bolagets läkemedelskandidat TMC435 som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland för hepatit C, administrerad en gång dagligen, accepterats för presentation vid EASL:s (European Association for the Study of the Liver) 47:e årsmöte som äger rum 18–22 april i Barcelona, Spanien.

Följande abstrakt kommer att presenteras muntligt:

•    TMC435 FÖR PATIENTER INFEKTERADE MED HCV AV GENOTYP 1 SOM TIDIGARE INTE SVARAT PÅ BEHANDLING MED PEGYLERAT INTERFERON/RIBAVIRIN:
     VIROLOGISKA  ANALYSER FRÅN ASPIRE-STUDIEN

•    TMC435 FÖR PATIENTER INFEKTERADE MED HCV AV GENOTYP 1SOM TIDIGARE INTE SVARAT PÅ BEHANDING MED PEGYLERAT INTERFERON/RIBAVIRIN:
      SLUTLIGA SVR24-RESULTAT FRÅN ASPIRE-STUDIEN
 
•    JÄMFÖRELSE AV TVÅ KVANTITATIVA ANALYSER AV HCV-RNA HOS PATIENTER SOM FÅTT BEHANDLING BASERAD PÅ PROTEASHÄMMARE:
      IMPLIKATIONER FÖR RESPONSSTYRD BEHANDLING

Följande abstrakt kommer att presenteras som poster:

•    INGEN POTENTIELL FOTOSENSITIVITET MED TMC435 HOS FRISKA FRIVILLLIGA

Abstrakten kommer att finnas tillgängliga på EASL:s hemsida, www.easl.eu från och med idag

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR Mobil: +46 708 537 292 
M:Communications
Europa: Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Hollie Vile
medivir@mcomgroup.com
+44(0)20 7920 2330

Om Medivir
Medivir
är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar på behandling av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området inhibition av polymeraser och proteasenzymer, samt när det gäller läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som är i klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Janssen Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®, lanserades på den amerikanska marknaden i februari 2011. Xerese®/Xerclear®, som är godkänt både i USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i Nordamerika, Kanada och Mexico såldes till Meda AB i juni 2011. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear® i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar