Metacon publicerar delårsrapport Q3 2021

Report this content

"Under tredje kvartalet var fokus på viktiga förvärv inom våra kärnområden för grön vätgas och vi nådde ett genombrott inom elektrolys", säger Christer Wikner, VD Metacon AB (publ).

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) år 2021.

KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 700 (491) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 147 (-6 983) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 158 (-7 056) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK

MODERBOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 83 (260) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 438 (-2 357) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 488 (-2 417) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Metacon har slutfört förvärvet av samtliga aktier i Helbio Holdings S.A. (”Helbio”). Beslutet fattades formellt vid en extra bolagsstämma 20 september. Verksamheten är nu helägd av Metacon.
 • Metacons dåvarande intressebolag Water2H2 AB tecknade avtal om försäljning av en elektrolysanläggning inklusive en vätgastankstation med de vanligaste tankningstrycken 350 respektive 700 bar till Uppvidinge Vätgas till ett kontraktsvärde om ca 21,5 Mkr. Water2H2 är nu helägt och affären kommer att slutföras inom Metacon.
 • Ett demo-program för produkten H2PS-5 initierades och den första kunden, Xoma AB anslöts.
 • Metacons Helbio-enhet har levererat en testrigg enligt tidigare kommunicerad order till University of Western Makedonia.
 • Arbetet med CE-märkning av produkten H2PS-5 omstartades under september tillsammans med ny konsultpartner för dokumentation, testning och certifiering, Labor S.A.
 • 20 augusti meddelades att Metacon ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan med företaget Notes Co. Ltd för H2PS-5.
 • 12 juli kommunicerades att Metacon avslutat teckningen av företagets incitamentprogram med teckningsoptioner med stor uppslutning.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Metacon har genomfört ett tidigarelagt förvärv av samtliga utestående aktier i intressebolaget Water2H2 AB. Verksamheten integreras och kommer att fortsätta utvecklas under Metacons namn och varumärke.
 • Metacons Helbio-enhet har inlett samarbete om utveckling av en etanolreformer för användning inom det schweiziska företaget  WattAnyWheres system för offgrid elbilsladdning och mottagit en första order.
 • Metacons Helbio-enhet har levererat en testrigg enligt tidigare kommunicerad order till University of Groningen.


För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys

Ytterligare information finns på
https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar