Sverige bjuder in till internationell granskning av strålsäkerhetslagstiftning

Regeringen beslutade idag att Sverige ska bjuda in Internationella atomenergiorganet (IAEA) till att genomföra granskningar av det svenska regelverket för kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall.

Enligt EU:s Kärnsäkerhetsdirektiv och Kärnavfallsdirektiv ska varje medlemsland minst vart tionde år bjuda in till en internationell granskning, en så kallad peer review, av den nationella lagstiftningen på området. Regeringen har beslutat att bjuda in IAEA att genomföra en granskning av den svenska lagstiftningen utifrån EU-direktiven.

Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att ha närmare kontakt med IAEA för att planera och genomföra granskningarna som bör genomföras senast 2022.

– Den här typen av granskningar ser vi inte bara som ett lagkrav utan också som ett bra verktyg för att utveckla vår egen lagstiftning och strålsäkerhet. Jag ser fram emot att välkomna IAEA till Sverige, säger miljöminister Karolina Skog.

Arbetet leds av IAEA med internationella experter från hela världen i granskningarna Integrated Regulatory Review Service (IRRS) och Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS).

2012 genomförde IAEA en liknande granskning av det svenska systemet för kärnsäkerhet och strålskydd. Vid den granskningen fick Sverige ett antal rekommendationer och förslag på hur lagstiftningen ytterligare kunde utvecklas. Rekommendationerna har legat till grund för utveckling av det svenska regelverket de senaste åren.

Kärnsäkerhetsdirektivet ställer krav på granskning på kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet och kärnavfallsdirektivet ställer motsvarande krav på avfallsområdet.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.