Sverige förespråkar skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från bilar

Vid miljörådet i Luxemburg den 9 oktober träffas EU:s miljöministrar för att bland annat besluta om skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon.

För att nå Parisavtalets mål krävs stora utsläppsminskningar inom transportsektorn. Därför vill Sverige ha ambitiösa EU-regler på transportområdet. Sverige välkomnar att ordförandeskapet har presenterat ett kompromissförslag inför miljörådsmötet, men anser att nivån för de föreslagna EU-målen behöver höjas ytterligare.

– Det är viktigt att Sverige som har en stor bilindustri visar att EU kan anta ambitiösa mål för minskade utsläpp, säger miljöminister Karolina Skog.

Sverige anser att målen bör vara 25 procents reduktion till 2025 och 50 procents reduktion till 2030, jämfört med 2021 års nivå. Målet till år 2030 bör vara indikativt eftersom det råder osäkerhet kring hur snabbt nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa, och ändras eller fastställas vid den planerade översynen år 2024.

Det österrikiska ordförandeskapets kompromissförslag innehåller bland annat en mindre höjning av EU-målen för personbilar jämfört med EU-kommissionens ursprungstext, från 30 till 35 procents reduktion till 2030.

Sverige har sedan tidigare antagit ett nationellt mål om att minska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.