Dela

Kontakt

 • Miljödepartmentet
  Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://regeringen.se/miljo
 • Citat

  Jag är mycket glad att vi nu lyckats begränsa möjligheten att exportera plastavfall till länder som inte kan garantera att de tar om hand avfallet på ett bra sätt, något som Sverige framgångsrikt drivit på för.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Industriklivet är mycket uppskattad av den tunga industrin som får ett nödvändigt stöd för att utveckla de tekniksprång som behövs för att få ned klimatutsläppen till noll. Denna satsning har alla förutsättningar att sprida sig som en modell internationellt. Sverige både kan och ska gå före.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Det är den här typen av stöd, som vi nu kan utöka, som kommer vara centrala för att få ner koldioxidutsläppen. Här finns också en stor potentiell global marknad och möjligheter till miljöteknikexport för nya klimatsmarta lösningar.
  Finansminister Magdalena Andersson
  När vi satsar på vårt miljö- och klimatarbete satsar vi på framtiden. Riksdagens beslutade budget för 2019 innebar kraftiga nedskärningar av miljöanslagen och det har fått kännbara negativa konsekvenser. Regeringen gör nu omfattande investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete
  Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister
  När riksdagen antog M-KD:s budget för 2019 togs hela regeringens satsning på våtmarker bort. Det är helt fel väg att gå mot bakgrund av de senaste årens torka. Inte ens efter vintern har vattenmagasinen hunnit återfyllas i tillräcklig utsträckning. I vårändringsbudgeten höjer vi ambitionerna
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Avfallstransporterna behöver övervakas och kontrolleras noga så att avfallet inte hamnar i länder där avfallslagstiftningen eller kontrollen är bristfällig. Idag går det att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt. Därför behöver vi ändra lagstiftningen för att förhindra olaglig avfallsexport
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige vill se ett ambitiöst globalt ramverk som får bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt att vi får bättre information om kemikalier i varor. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Våra varor rör sig idag på en global marknad och då behöver vi också globala regler för farliga kemikalier och avfall
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen är väldigt nöjd över att tribunalen idag har gått på Sveriges linje. Blykromater är mycket giftiga och domen är därför en seger för vår hälsa och för miljön
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Vi ska göra Sverige smartare, starkare och grönare. För att nå målen i energiöverenskommelsen, klimatmålen och för att möta utmaningen med kapacitetsbrist i elnäten behöver vi ett elsystem som drar nytta av den digitala utvecklingen.
  Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
  Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Nu ger regeringen föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande åren.
  Karolina Skog, miljöminister
  Jag är glad över den stora enigheten över vägen framåt som världens länder nu visat. Nu finns förutsättningar för att öka takten i arbetet med att hejda förlusten av vår biologiska mångfald
  Karolina Skog, miljöminister
  Regeringen förtydligar nu vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige, så att våra myndigheter får möjligheter att sätta in effektiva åtgärder
  Miljöminister Karolina Skog
  Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp mot denna utmaning.
  Klimatminister Isabella Lövin
  Det är viktigt att Sverige som har en stor bilindustri visar att EU kan anta ambitiösa mål för minskade utsläpp.
  Miljöminister Karolina Skog
  Nedskräpning är en viktig fråga och producentansvaret gäller oavsett var förpackningsavfall uppstår
  Miljöminister Karolina Skog
  Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare.
  Miljöminister Karolina Skog
  Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar.
  Miljöminister Karolina Skog
  Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Vi behöver tävlande från hela världen för att garantera en hög nivå på innovationer. På så sätt kan man koppla ihop investerare och innovatörer för att ta fram de bästa lösningarna ska nå nya marknader.
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Norden intar en ledande position i arbetet med utveckling av klimatsmart energi. Vi vill stärka det nordiska ledarskapet ytterligare när det gäller innovationer inom ren energiteknik
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Genom att se till de nyttor man får ut inom till exempel sjukvårds- och säkerhetsområdet blir många klimatåtgärder i själva verket samhällsekonomiskt lönsamma även när klimateffekterna räknas bort.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt.
  Miljöminister Karolina Skog
  För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken.
  klimatminister Isabella Lövin
  Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Jag har ett stort personligt engagemang för att barn och unga ska få lära sig mer om haven. Jag kom i kontakt med idén om ett marinpedagogiskt center i Malmö under min tid som kommunalråd och därför är det fantastiskt roligt att nu få vara delaktig när idén blir verklighet
  Karolina Skog, miljöminister
  Vår målsättning är att införa ett nationellt förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Det är ett viktigt steg på väg mot en giftfri vardag
  Karolina Skog, miljöminister
  Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen
  Karolina Skog, miljöminister
  Politikerna har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Industrin ges nu möjlighet att visa hur de ska nå dit. Fokus i de färdplaner som nu utvecklas ligger på hur detta kan göras på ett sätt som stärker deras konkurrenskraft.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Det finns ett stort intresse för fossilfritt inom svenskt lantbruk. Det här bör politikerna ta vara på och underlätta för de lantbrukare som vill gå över till 100 procent förnybart redan idag
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Alla länder behöver aktivt visa hur de tar ansvar för klimatfrågan. Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatet kan inte vänta. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn
  Isabella Lövin, klimatminister
  Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ.
  Karolina Skog, miljöminister
  Haven är mänsklighetens livsnerv men de håller på att förvandlas till soptippar. Vi har ett gemensamt ansvar att agera, och det nu. Vi måste vända utvecklingen när det gäller plastavfall, skydda den biologiska mångfalden och bevara havens renhet och rikedom. Det är en investering i vår egen överlevnad
  Karolina Skog, miljöminister
  Miljömålen ska nås och det är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns.
  Karolina Skog, miljöminister
  Marin nedskräpning är en högt prioriterad fråga i vårt nationella arbete och i det regionala samarbetet. Marin nedskräpning kommer också vara ett viktigt tema vid FN:s havskonferens i juni med Sverige och Fiji som ordförande.
  Karolina Skog, miljöminister
  Det finns ett stort engagemang hos jordbrukare i klimatfrågan som ofta inte kommer fram i debatten. Med satsningen på fossilfria traktorer visar LRF Östergötland vägen och vi hoppas att flera regionförbund följer efter.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Klimatförändringarna är en global fråga. Sverige ger genom internationella insatser ett viktigt bidrag till utsläppsminskningar i andra länder. Det har gett oss utsläppskrediter som vi nu tar bort - istället ska vi nå vårt nationella mål med åtgärder på hemmaplan
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Det är imponerande att se hur aktörer från så många olika sektorer i Östergötland är engagerade i klimatfrågan. Kommuner, universitet, jordbrukare, näringsliv och även stiftet gör stora insatser för att sänka utsläppen av växthusgaser.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen.
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna
  Karolina Skog, miljöminister
  – I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Tivedens nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.
  Karolina Skog, miljöminister
  I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Björnlandets nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid
  Karolina Skog, miljöminister
  Sverige måste fortsätta att ha hög kompetens inom kärnsäkerhet och strålskydd. Det är viktigt för att bibehålla och utveckla den höga säkerheten.
  Karolina Skog, miljöminister
  Jag är stolt över att ha blivit utsedd till ordförande för IEA under 2017. Det är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Genom olika satsningar har regeringen ökat sitt internationella engagemang på energiområdet under de senaste åren. IEA är en central plattform för att nå ut med våra prioriteringar och visa handlingskraft för energiomställningen både nationellt och globalt
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Omställningen pågår runt om i hela Sverige. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner ser till att det händer med stöd av regeringens Klimatkliv
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Situationen för vår biologiska mångfald och våra ekosystem är mycket allvarlig. Vi måste minska vårt fotavtryck, annars riskerar livsviktiga funktioner som rent vatten och pollinering att gå förlorade
  Karolina Skog, miljöminister
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter