Dela

Kontakt

 • Miljödepartmentet
  Jakobsgatan 6 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://regeringen.se/miljo
 • Citat

  Havet känner inga gränser. Därför är det nödvändigt att samarbeta med andra länder för att bekämpa de skrämmande hoten mot våra hav. Our Ocean-konferensen ger oss möjlighet att ta vidare det engagemang som väcktes i världen när Sverige tog initiativet till FN:s Havskonferens för två år sedan
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Arbetet med kemikalier och att skapa en giftfri miljö är en viktig prioritering för regeringen. Vägen dit bygger på internationellt samarbete, kunskap och ett starkt engagemang. Per Ängquist har den stora erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna leda myndighetens viktiga arbete.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Havet känner inga gränser och det är viktigt att Sverige stödjer utvecklingsländer i deras arbete för en bättre havsmiljö. Miljoner människors uppehälle och livsmedelsförsörjning hotas när havens liv hotas. Det är enormt viktigt både för haven och för livskraftiga lokalsamhällen att stärka en hållbar havsförvaltning
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen är angelägen om att det finns ett bättre kunskapsunderlag om de eventuella riskerna innan ett dräneringsarbete kan inledas
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Utan drastiska åtgärder förväntas plastmängden i våra hav nästan fördubblas inom sex år. Vi behöver sätta in kraftfulla åtgärder för att få stopp på plastens negativa miljöeffekter. Vi behöver både minska plastavfallet och samtidigt öka återvinningen av avfallet. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Vi ligger långt efter i arbetet med förorenade sediment jämfört med arbetet med förorenade områden på land. Som ett led i regeringens satsning på rent hav behövs det mer kunskap och samverkan för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige producerar runt en miljon ton matavfall varje år. Matsvinn innebär en onödig klimatpåverkan och spridning av bekämpningsmedel i produktionsledet eftersom den mat som slängs inte hade behövt produceras från början
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  För att möta dessa utmaningar ska vi agera på flera områden samtidigt. Det behövs åtgärder för att skydda rödlistade arter och pollinatörer. Fisket ska bli mer hållbart genom att bottentrålning begränsas eller helt upphör i känsliga områden. Staten ska också vara en föregångare i hållbart skogsbruk och ta stor naturhänsyn
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Jag kan konstatera att de scenarier för att nå målen i Parisavtalet som tagit fram av FN:s klimatpanel IPCC och EU-kommissionen innehåller olika former av negativa utsläpp. För att nå det svenska klimatmålet om negativa utsläpp efter 2045 måste vi utveckla nödvändig teknik
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Vi är överlag nöjda med de slutsatser som nu ligger på bordet. Tillsammans med våra likasinnade har vi arbetat hårt för att slutsatserna ska bidra till en giftfri miljö för människor och djur inom EU. Det är positivt att slutsatserna så tydligt pekar på vikten av ambitiösa åtgärder på kemikalieområdet. Vi ser nu fram emot att kommissionen ska leverera den strategi för en giftfri miljö som de har åtagit sig genom EU:s miljöhandlingsprogram
  Isabella Löcin, miljö- och klimatminister
  Det lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att Unescos nu utnämner två nya svenska biosfärområden är ett erkännande för de år av lokalt arbete och engagemang som många människor har lagt ner för att stärka en hållbar lokal och regional utveckling
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Klimatförändringar med förändringar i temperatur och nederbörd är nu tyvärr en realitet som samhället måste ta höjd för. Ras, skred, erosion och översvämning till följd av exempelvis förändrade nederbördsmönster kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och areella näringar och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv. Vi behöver mer kunskap om var i landet som riskerna är särskilt stora. Det kan vägleda arbetet för den fortsatta processen.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Jag är mycket glad att vi nu lyckats begränsa möjligheten att exportera plastavfall till länder som inte kan garantera att de tar om hand avfallet på ett bra sätt, något som Sverige framgångsrikt drivit på för.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Industriklivet är mycket uppskattad av den tunga industrin som får ett nödvändigt stöd för att utveckla de tekniksprång som behövs för att få ned klimatutsläppen till noll. Denna satsning har alla förutsättningar att sprida sig som en modell internationellt. Sverige både kan och ska gå före.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Det är den här typen av stöd, som vi nu kan utöka, som kommer vara centrala för att få ner koldioxidutsläppen. Här finns också en stor potentiell global marknad och möjligheter till miljöteknikexport för nya klimatsmarta lösningar.
  Finansminister Magdalena Andersson
  När vi satsar på vårt miljö- och klimatarbete satsar vi på framtiden. Riksdagens beslutade budget för 2019 innebar kraftiga nedskärningar av miljöanslagen och det har fått kännbara negativa konsekvenser. Regeringen gör nu omfattande investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete
  Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister
  När riksdagen antog M-KD:s budget för 2019 togs hela regeringens satsning på våtmarker bort. Det är helt fel väg att gå mot bakgrund av de senaste årens torka. Inte ens efter vintern har vattenmagasinen hunnit återfyllas i tillräcklig utsträckning. I vårändringsbudgeten höjer vi ambitionerna
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Avfallstransporterna behöver övervakas och kontrolleras noga så att avfallet inte hamnar i länder där avfallslagstiftningen eller kontrollen är bristfällig. Idag går det att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt. Därför behöver vi ändra lagstiftningen för att förhindra olaglig avfallsexport
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige vill se ett ambitiöst globalt ramverk som får bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt att vi får bättre information om kemikalier i varor. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Våra varor rör sig idag på en global marknad och då behöver vi också globala regler för farliga kemikalier och avfall
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen är väldigt nöjd över att tribunalen idag har gått på Sveriges linje. Blykromater är mycket giftiga och domen är därför en seger för vår hälsa och för miljön
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Vi ska göra Sverige smartare, starkare och grönare. För att nå målen i energiöverenskommelsen, klimatmålen och för att möta utmaningen med kapacitetsbrist i elnäten behöver vi ett elsystem som drar nytta av den digitala utvecklingen.
  Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
  Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Nu ger regeringen föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande åren.
  Karolina Skog, miljöminister
  Jag är glad över den stora enigheten över vägen framåt som världens länder nu visat. Nu finns förutsättningar för att öka takten i arbetet med att hejda förlusten av vår biologiska mångfald
  Karolina Skog, miljöminister
  Regeringen förtydligar nu vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige, så att våra myndigheter får möjligheter att sätta in effektiva åtgärder
  Miljöminister Karolina Skog
  Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp mot denna utmaning.
  Klimatminister Isabella Lövin
  Det är viktigt att Sverige som har en stor bilindustri visar att EU kan anta ambitiösa mål för minskade utsläpp.
  Miljöminister Karolina Skog
  Nedskräpning är en viktig fråga och producentansvaret gäller oavsett var förpackningsavfall uppstår
  Miljöminister Karolina Skog
  Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare.
  Miljöminister Karolina Skog
  Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar.
  Miljöminister Karolina Skog
  Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Vi behöver tävlande från hela världen för att garantera en hög nivå på innovationer. På så sätt kan man koppla ihop investerare och innovatörer för att ta fram de bästa lösningarna ska nå nya marknader.
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Norden intar en ledande position i arbetet med utveckling av klimatsmart energi. Vi vill stärka det nordiska ledarskapet ytterligare när det gäller innovationer inom ren energiteknik
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Genom att se till de nyttor man får ut inom till exempel sjukvårds- och säkerhetsområdet blir många klimatåtgärder i själva verket samhällsekonomiskt lönsamma även när klimateffekterna räknas bort.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt.
  Miljöminister Karolina Skog
  För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken.
  klimatminister Isabella Lövin
  Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Jag har ett stort personligt engagemang för att barn och unga ska få lära sig mer om haven. Jag kom i kontakt med idén om ett marinpedagogiskt center i Malmö under min tid som kommunalråd och därför är det fantastiskt roligt att nu få vara delaktig när idén blir verklighet
  Karolina Skog, miljöminister
  Vår målsättning är att införa ett nationellt förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Det är ett viktigt steg på väg mot en giftfri vardag
  Karolina Skog, miljöminister
  Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen
  Karolina Skog, miljöminister
  Politikerna har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Industrin ges nu möjlighet att visa hur de ska nå dit. Fokus i de färdplaner som nu utvecklas ligger på hur detta kan göras på ett sätt som stärker deras konkurrenskraft.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Det finns ett stort intresse för fossilfritt inom svenskt lantbruk. Det här bör politikerna ta vara på och underlätta för de lantbrukare som vill gå över till 100 procent förnybart redan idag
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Alla länder behöver aktivt visa hur de tar ansvar för klimatfrågan. Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatet kan inte vänta. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn
  Isabella Lövin, klimatminister
  Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ.
  Karolina Skog, miljöminister
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter