Dela

Kontakt

 • Miljödepartementet
  Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://regeringen.se/miljo
 • Citat

  Bred politisk förankring är en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå miljömålen. Miljömålsberedningens ledamöter bär en central roll för att skapa samsyn inom flera svåra miljöpolitiska områden
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.
  Hormonstörande ämnen tillhör de farligaste kemikalier som finns. EU-kommissionens förslag till kemikaliestrategi är en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att reglera dem. Vi behöver agera på global nivå, både mot hormonstörande ämnen och för ett ökat skydd mot skadliga kemikalier mer generellt. Sverige har därför tillsammans med Uruguay initierat ett högnivåsamarbete för ett ambitiöst globalt ramverk för kemikalier och avfallshantering
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  EU visar sitt globala ledarskap i klimatfrågan och bereder vägen för en grön återhämtning. Sverige har länge drivit på för att EU ska anta en ambitiös klimatlag och lämna in ett skärpt åtagande under Parisavtalet innan årets slut
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  I en tid när mänsklig aktivitet utarmar den biologiska mångfalden är jag glad att arbetet med att skydda värdefull natur fortsätter. Vi behöver värna och skydda den fantastiska mångfald som fortfarande finns.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige har hela tiden varit en pådrivande röst för att EU ska anta ambitiösa klimatmål. När medlemsstaterna beslutat om sin position kan arbetet med att färdigställa klimatlagen fortsätta. Sverige ser fram emot slutförhandlingarna med Europaparlamentet; flera av parlamentets prioriteringar ligger i linje med vad Sverige driver
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige var ett av de första länderna i världen att anta ett netto noll-mål, och strategin återspeglar det mycket ambitiösa målet. På så sätt visar vi också internationellt ledarskap, och visar för andra länder att omställningen är möjlig.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Att diskutera miljö- och klimatfrågor med unga är att prata om framtiden med dem det berör
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Ingen ensam aktör, eller ensamt land, kan klara klimatomställningen på egen hand. Det svensk-indiska samarbetet, bland annat inom Ledarskapsgruppen för industriomställning, LeadIT, visar att det är möjligt med fruktbara samarbeten mellan nord och syd och liten och stor för att tackla våra gemensamma utmaningar.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Klimatkrisen pågår här och nu. Vi vuxna är de som måste ta ansvar för att våra unga och deras barn och barnbarn har en planet som går att leva på. Vi behöver bli fler som engagerar oss och därför blev jag så glad över inbjudan att träffa eleverna på Tallbackaskolan. Unga ska vara med och forma framtiden, politiken ska ha en plats för dem.
  Miljö- och klimatminister, samt vice statsminister Isabella Lövin
  En aktiv klimatpolitik handlar om solidaritet med kommande generationer. De som kommer efter oss ska ha en planet att leva på. Det vi gör här och nu är avgörande för nästa generations framtid. Det är självklart för regeringen att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter i utformningen av politiken. Unga ska vara delaktiga i, och så långt som möjligt ha inflytande över, utformningen och genomförandet av insatser som berör dem
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Vi ser att klimatförhandlingarna inom överskådlig tid åtminstone delvis måste ske digitalt och vill från svensk sida bidra till att alla länder ska kunna delta i förhandlingarna på lika villkor. Jag ser därför fram emot de förslag jag hoppas SEI ska kunna identifiera genom sitt arbete.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Runt om i vårt land finns ett enormt engagemang för miljö- och klimatfrågor. För mig är det så inspirerande att få ta del av tankar och idéer kring hur vi tillsammans kan påskynda omställningen till en fossilfri värld
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Inget land kan på egen hand förhindra de stora skador farliga kemikalier åsamkar människors hälsa. Ett ambitiöst globalt ramverk kommer vara nödvändigt för att rädda liv och minska negativ miljöpåverkan från osäker kemikaliehantering
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Norden är en fantastisk plats med vacker natur och starka kulturupplevelser. Vi behöver stärka arbetet så att de som besöker oss kan göra det på ett ekologiskt hållbart sätt
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Världen behöver ett klimatledarskap och EU har möjligheten att axla den rollen. Genom att gå före och som första kontinenten i världen anta en klimatlag visar vi vad som är möjligt och då kan andra länder följa efter.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  För att få till den nödvändiga omställningen till förnybara energikällor är det särskilt viktigt att prövningen av vindkraft är rättssäker och förutsägbar för att näringslivet ska vilja investera.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Mänskligheten riskerar att pressa jordens värdefulla ekosystem bortom bristningsgränsen. Det får inte ske. Coronapandemin har visat att länder och världsledare kan agera snabbt och kraftfullt när de ställs inför ett gemensamt hot. Samma snabba och kraftfulla agerande behövs nu för att förhindra en kollaps av viktiga ekosystem
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  För att återställa Östersjöns viktiga havsmiljö krävs att alla länder runt detta känsliga innanhav samarbetar och genomför kraftiga åtgärder. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Det här är gränsöverskridande problem som behöver gränsöverskridande lösningar
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Majoriteten av Sveriges kommuner har redan idag matavfallsinsamling i någon form. Genom att vi tar ett samlat grepp på kraven på insamling av matavfall med annat bioavfall möjliggör vi samordningsvinster i det kommunala genomförandet.
  Isabella Lövin, miljö- och kllimatminister
  Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att vi ska nå en hållbar utveckling. Vi har en otrolig möjlighet att lyckas när vi jobbar tillsammans. Nu har vi tio år kvar och det lokala och regionala arbetet är avgörande för att vi ska nå våra mål.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det här visar att vi inte kan vänta med att agera. Läget för den biologiska mångfalden är akut, men det är positivt att den här rapporten också visar att trenden går att vända.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  En livskraftig natur är ett starkt skydd mot ett förändrat klimat. Vi behöver skydda den natur hotade arter lever i, återställa naturliga livsmiljöer och öka trycket i frågan globalt.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Framtiden är fossilfri och det är genom fortsatta investeringar i grön teknik och innovation, naturbaserade lösningar och cirkulära affärsmodeller som vi kommer att skapa framtidens jobb och stärka vår konkurrenskraft
  Isabella Lövin, klimat- och miljöminister
  Haven är jordens lungor, därför är det avgörande att vi skyddar marina områden. Det gläder mig att få vara med och inviga Svenska Högarna - landets största marina reservat
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Sverige har, som ett av världens mest innovativa länder, goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Det ger också fördelar på den globala marknaden och många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Så skapas fler företag, nya jobb och ökad välfärd samtidigt som vår miljöpåverkan minskar.
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  En livskraftig och hållbar miljö är avgörande för allt liv på jorden. En effektiv och enhetlig miljötillsyn är avgörande för att säkerställa att en hållbar utveckling främjas som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. För att stärka det arbetet vill regeringen nu se en nationell strategi för miljötillsyn.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Coronakrisen har blottat många av det globala samfundets sårbarheter och visar att genomförandet av Agenda 2030 är mer avgörande än någonsin, om vi ska skapa ett hållbart och rättvist samhälle. Nu slår Sverige fast att långsiktigt hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt ska vägleda all politik.
  Isabella Lövin, statsråd
  Vår livsviktiga biologiska mångfald är hotad, och artskyddsförordningen är central för att bevara hotade växt- och djurarter. Vi behöver ett effektivt regelverk som bidrar till att bevara arter och bestånd av arter över tid.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är avgörande att den ekonomiska återhämtningen från coronakrisen är både grön och hållbar. Nu har vi chansen att lösa två kriser samtidigt och bygga en hållbar ekonomi, och då kommer Fossilfritt Sverige kunna fungera som ett viktigt stöd.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringens inställning är tydlig: Arbetet med miljömålen ska fortsätta. Det finns oerhört mycket kvar att göra. Med förnyad kraft behöver vi gå in en period av fortsatt och utvecklat arbete – och vi ska göra det tillsammans.
  Isabella Lövin, miljö. och klimatminister
  Jag ser fram emot att konsumenter i Sverige 2021 blir först i världen med att kunna se vilken klimatpåverkan olika drivmedel har, direkt vid pumpen, oavsett var i landet de befinner sig. Det är ett viktigt steg mot att det ska bli lättare att göra rätt.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  I denna kris behöver vi arbeta med alla medel för att se till så att det finns tillräckligt med material inom vården. Nu lättar vi på reglerna för att kunna möta den stora efterfrågan på handsprit.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra återvinningen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Världen behöver ett starkt klimatledarskap och EU har ett ansvar att använda det positiva klimatmomentum som finns till att öka ambitionerna. För att det ska ha ett så stort genomslag som möjligt behöver det annonseras i god tid innan nästa klimatmöte i Glasgow.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030. Vi ska bygga en hållbar värld för framtida generationer och alla aktörer behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle – i Sverige och globalt. Gabriel Wikström har med sin bakgrund den breda kunskap och förståelse som krävs för att driva det här arbetet framåt.
  Isabella Lövin, statsråd
  Staten ska gå före i klimatarbetet. Genom att vara ett gott föredöme kan vi visa vägen framåt för andra.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Internationellt samarbete är avgörande för att stärka det nukleära säkerhetsskyddet. IAEA har en central roll i det arbetet och det kommer jag framföra vid mötet i Wien.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Föroreningar av vatten och natur stannar inte vid några gränser och då är det avgörande att vi agerar gränsöverskridande. Det är glädjande att vi nu kan bekräfta att fyra av barentsområdets värsta förorenare åtgärdats under det svenska ordförandeskapet.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  När vår miljö, inte minst vårt dricksvatten, förorenas är det allvarligt. Vi har ett stort ansvar att se till att städa upp föroreningar och hindra nya gifter från att komma ut, så att de inte drabbar våra barn.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  PFAS är ett nationellt problem och ansvaret för föroreningar och efterbehandling ligger inte enbart på Försvarsmakten, som står för ca en tiondel av PFAS-användningen från brandövningar i Sverige.
  Peter Hultqvist, försvarsminister
  Det man inte känner till kan man inte göra något åt. Kunskap är det som gör det möjligt att engagera sig och vända problem till lösningar. Bättre information bidrar på så sätt till att lösa klimatkrisen
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Vi ska bort från köp-och-släng och istället återanvända och återvinna. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att gå före och visa att en fossilfri värld med en cirkulär ekonomi är möjlig.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen arbetar intensivt med att minska den ohållbara användningen av plast. För att stärka det arbetet ger vi Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre kunskap om bland annat nedskräpning. Köp-och-slängekonomin tillhör det förflutna och framtiden kommer vara cirkulär.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är mycket glädjande att temat för Davos i år är hur företag kan bidra till hållbarhet och klimatomställningen. Ledarskapsgruppen är ett sätt att verkligen ta detta arbete från diskussioner till praktik. Förutom att leda mötet med dem som redan anslutit sig, kommer jag i Davos träffa många representanter från sektorer som kemikalieindustrin, gruv- och metallsektorn och jag har en stor förhoppning att fler ansluter sig till ledarskapsgruppen. Utan den tunga industrins omställning kan världen inte nå Parisavtalets 1,5-gradersmål
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i världen om vi inte tar oss ur fossilberoendet och bygger miljömässigt hållbara samhällen. Att ignorera forskarnas ihärdiga varningar vore totalt ansvarslöst. Sverige kan gå före och visa att en fossilfri värld inte bara är möjlig utan även gynnar vårt välstånd och våra företag. Det är unikt att Sverige nu går fram med en handlingsplan det grundläggande greppet att klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället.
  Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
  Kläder och mode är en miljardindustri med en mycket stor miljöpåverkan. Det är självklart att klädproducenterna precis som producenter av andra återvinningsbara material måste ta ett ansvar för sina produkter från vaggan till graven. Därför tillsätter regeringen nu en utredning för att se hur ett producentansvar för textilier kan utformas.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter