41 % ökning av fossiloberoende fordon i Uppsala län – men fortfarande låg andel totalt

Report this content

Uppdaterad statistik! Siffran om möjlig minskning av CO2-utsläppen under mellanrubriken "Stor del av befintlig fordonsflotta kan minska utsläppen” var fel i tidigare utskick och är nu rättad.

Sveriges utsläpp från transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Även om det finns allt fler fossiloberoende fordons- och bränslealternativ är det långt kvar att uppnå målet. Projektet Tanka Grönt har tittat på hur utvecklingen ser ut i Uppsala län och kommunerna i länet.

Fossiloberoende fordon utgör fortfarande en liten andel av den totala fordonsflottan, men den ökar markant i landet som helhet. Miljöfordon Sverige och projektet Tanka Grönt har tittat på förändringen av fossiloberoende fordon* i Uppsala län och kommunerna i länet för perioden 31 augusti 2020 till 31 augusti 2021 avseende personbilar och lätta lastbilar. Siffrorna som presenteras nedan avser både privat- och företagsägda fordon samt fordon i offentlig sektor.

Andelen fossiloberoende fordon ökar i rask takt, men utgör fortfarande bara en liten del av den totala fordonsflottan. En starkt bidragande orsak till ökningen av fossiloberoende fordon är att kommunala och andra offentliga verksamheter ställer om sina fordonsparker, bland annat till biogas- och elfordon. I länet och dess kommuner är dieselbilar godkända för HVO, följt av etanolfordon, de två fossiloberoende fordonsslag som det finns flest av. De fossiloberoende fordonens klimatnytta avgörs av vilket bränsle de faktiskt körs med. (Statistik och tabeller för länet och varje enskild kommun i länet med mera finns i bifogad zip-fil.)

I Östhammar ökar de fossiloberoende fordonen mest
Störst ökning av fossiloberoende fordon senaste året har skett i Östhammar kommun, där ökningen är hela 52 procent. Mest har elbilarna i kommunen ökat, med 132 procent eller 75 stycken.

Stor ökning av elbilar i Knivsta – flest elbilar i Uppsala
Ökningen i andel elbilar i länet har varit störst i Knivsta kommun med 152 procent (+141 stycken). Flest elbilar har tillkommit i Uppsala kommun, 776 stycken. Totalt finns det 1.719 i Uppsala kommun och 2.813 i länet.  I Tierps kommun ökar laddhybriderna mest i länet med 135 procent (+58 stycken). Flest antal laddhybrider har tillkommit i Uppsala kommun, vilka ökat med 1.149 stycken.

Andelen gasbilar i länet ökar mest i Knivsta kommun med 15 procent (+9 st), men i Uppsala kommun har antalet gasbilar ökat mest med 74 stycken. I länet finns totalt 1.458 gasbilar.

Flest HVO- och E85-fordon totalt sett
I länet och dess kommuner är dieselbilar godkända för HVO, följt av etanolfordon, de två fossiloberoende fordonsslag som det finns flest av.

Stor del av befintlig fordonsflotta kan minska utsläppen
Mellan 2010 och 2019 minskade utsläppen från transportsektorn med 20 procent. Även om vi har långt kvar för att nå målet med 70 procent minskning av utsläppen från transporter till 2030 så går det göra mycket för att minska utsläppen med befintlig fordonsflotta menar Pernilla.

– Varje dieselfordon som tankar HVO istället för diesel minskar i snitt utsläppen med närmare 90 procent, eller 125 kg koldioxid per år. Det betyder att om alla HVO-godkända dieselbilar i Uppsala län tankas med HVO istället för diesel minskar koldioxidutsläppen med 8.500 ton per år.

Genom att konvertera bensinbilar till gasdrift, minskar koldioxidutsläppen per bil med åtminstone 95 procent. Tar man dessutom hänsyn till de utsläpp som undviks när råvaror som gödsel används för biogasproduktion blir klimatnyttan ännu större. När etanolbilar körs på E85 minskar koldioxidutsläppen med runt 50 procent jämfört med bensin.

Kommunerna och dess verksamheter är föregångare
– Trots att vi kan se att de olika fossiloberoende bränsleslagen ökar markant i procent i den totala fordonsflottan så är deras andel i procentenheter fortfarande låga gentemot bensin och diesel, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige och fortsätter:

– Kommunerna är föregångare medan privatinköpen av fossiloberoende fordon går långsammare. Samtidigt står kommunerna bara för en procent av den totala fordonsflottan, så det är viktigt att även privatpersoner och företag i hög grad byter till fossiloberoende fordon och bränslen.

I Uppsala län består kommunernas fordonsflottor av runt 64 procent fossiloberoende fordon. Hos företag är motsvarande siffra 40 procent och för privatpersoner 12 procent.

 

Samarbete med regionala och kommunala klimatrådgivare

Miljöfordon Sverige samarbetar med kommunernas klimatrådgivare runt om i landet för att främja förnybara drivmedel. Genom projektet Tanka grönt har Miljöfordon Sverige bland annat tagit fram en app som både ska underlätta för bilägare att hitta rätt bränsle och visa vilken skillnad i utsläpp det blir beroende på vilket bränsle man kör på.

Roger Gunnarsson, som är regional utvecklingsledare för Energikontor Sydost och arbetar med olika energieffektiviseringsfrågor och transportrelaterade frågor, menar att det är nödvändigt att snabbt få ner utsläppen från fordonsflottan för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Han tycker att statistik är ett bra verktyg i det arbetet.

– Statistik ger en aktuell bild i exempelvis en kommun. Det synliggör väldigt tydligt vad man bör arbeta med för att för att nå de mål och den vision man själv satt upp.

– Jag och flera av mina kollegor runt om i landet använder Tanka Grönt-appen då den är ett bra utbildningsverktyg och underlättar att välja rätt drivmedel och tanka miljömässigt bästa möjliga drivmedel när fordonen används.

Genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt är målsättningen i Tanka Grönt-projektet att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1 000 000 kg per år.

 

---

*Fossiloberoende fordon
Miljöfordon Sveriges och Tanka Grönts definition av fossiloberoende fordon utgår från att fordon som har möjlighet att framföras på ett bränsle som inte i huvudsak är bensin eller diesel kan ses som fossiloberoende. Det exempelvis vara biogasfordon, dieselfordon godkända för HVO, elfordon, etanolfordon och vätgasfordon. De fossiloberoende fordonens klimatnytta avgörs av vilket bränsle de faktiskt körs med.

Leasade företagsfordon i statistiken
Leasade företagsfordon hamnar i statistiken där företaget har sitt säte eller vid operationell leasing där leasingbolaget har sitt säte.

Beslut om minskade utsläpp
Fakta om målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030:
https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-fran-inrikes-transporter/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fossiloberoende-transporter_H501TU13

 

Kontakt

Pernilla Hansson, projektledare:  0707-74 50 57 eller pernilla@miljofordonsverige.se
Jonas Lööf, verksamhetsledare: 0706-55 07 71 eller jonas@miljofordonsverige.se

Tanka Grönt är ett projekt som genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt har som målsättning att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1.000.000 kg per år under projekttiden. Det motsvarar utsläppen från cirka 500 bensin- eller dieseldrivna personbilar som kör 1.500 mil om året. Tanka Grönt har utvecklat en gratis app som på ett och samma ställe samlar information om var man kan tanka olika drivmedel, inklusive laddpunkter för elbilar, för att underlätta att alltid tanka det bränsle som ger minst klimatpåverkan för varje enskild bil. Genom appen finns också information om olika bränslens klimatpåverkan. 
Tanka Grönt drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Appen Tanka Grönt finns för iOS och Android.
www.tankagont.se

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är föreningen en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar och föreläsningar. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.
www.miljofordonsverige.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar