Frustration och otillräcklighet - vardag för många lärare

Lärare upplever stor frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet.  I avhandlingen konstateras att inkluderingsproblematiken i skolan får konsekvenser och för att komma till rätta med detta krävs att resurser och stöd utökas.

– Lärarna känner mycket för eleverna och vill kunna göra mer men anklagar ofta sig själva för elevernas brister och misslyckanden. Frustrationen över vardagen i klassrummet är förståelig, men också olycklig eftersom den formar känslor, förklaringar och handlingar som förstärker känslan av misslyckande, säger Ulrika Gidlund.

Avhandlingen omfattar fokusgruppsintervjuer med ett 40-tal lärare i årskurs 4-6 vid sex olika skolor i landet. Dessutom har resultat från ett 15-tal studier kring skolan och inkludering av elever i olika behov av särskilt stöd från 15 olika länder sammanfattats. I fokusgruppsintervjuerna konstateras att lärarna får ägna för mycket tid till att försöka fostra och resonera kring hur man ska och inte ska bete sig mot andra. Detta leder ofta till att resten av klassen blir ofokuserad och att eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

Inkludering i skolan är ett kontroversiellt ämne med en politisk agenda särskilt eftersom elever, föräldrar, lärare och skolledning starkt argumenterar antingen för eller emot fördelarna med inkludering av elever med beteendeproblem i de vanliga klasserna, säger Ulrika Gidlund.

Lärarna upplever även att eleverna själva och deras klasskamrater far illa. När lärare upplever misslyckande och otillräcklighet med specifika situationer konstruerar de förklaringar som motiverar och legitimerar detta misslyckande. Detta formar i sin tur lärarens fortsatta handlingar i klassrummet. Eftersom många unga väljer bort ett framtida läraryrke och praktiserande lärare slutar på grund av brist på resurser och stöd i att hantera konflikter med elever, blir situationen ytterst problematisk med tanke på den stora lärarbristen.

– Det är viktigt att lärarna har positiva erfarenheter av sin lärargärning, att framgångsrikt få möta och inkludera alla elever för det genomsyrar deras bemötande av alla elevers olikheter i klassrummet. En viktig faktor för en fungerande och framgångsrik inkludering är rätt resurser och stöd. Det handlar om mindre klasser, fler pedagoger, anpassade skolsalar, anpassade läro- och kursplaner, didaktisk fortbildning, mer tid för planering, reflektioner och samarbete, säger Ulrika Gidlund.

Kontaktperson:
Ulrika Gidlund, filosofie doktor i pedagogik på Mittuniversitetet, 070-228 97 22

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera