• news.cision.com/
 • Modern Ekonomi/
 • Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar interimsredogörelse avseende perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar interimsredogörelse avseende perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020

Report this content

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar härmed interimsredogörelse för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020.

Koncernen omfattar följande bolag:

 • Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
 • Modern Ekonomi Sverige AB
 • Modern Bolagsservice AB
 • Modern Tellos Sverige AB
 • Modern Avveckling AB
 • ME Finans AB

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550

Sammanfattning av interimsredogörelse

Under perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020 uppgår koncernens resultat till:

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 23,3 MSEK.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1 MSEK.
 • Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -1,3 MSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,3 MSEK.
 • Koncernens soliditet vid periodens utgång var 12 %.

Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020 samt balansräkning per 2020-12-31

Resultaträkning (tkr)

Nettoomsättning 22 651
Övriga rörelseintäkter 693
23 344
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -7 682
Personalkostnader - 17 788
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 479
Övriga rörelsekostnader -18
-25 967
Rörelseresultat -2 623
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -48
-45
Resultat efter finansiella poster -2 668
Resultat före skatt -2 668
Skatt på årets resultat 0
Uppskjuten skatt 0
Årets resultat -2 668
Moderbolagets andel av årets resultat -2 782
Minoritetens andel av årets resultat 114

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 201
Goodwill 5 310
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 143
5 654
Materiella anläggningstillgångar
Installationer 371
Inventarier 275
646
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 69
Uppskjuten skattefordran 384
Andra långfristiga fordringar 2 021
2 474
Summa anläggningstillgångar 8 774
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 31 568
Övriga fordringar 12 297
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 331
48 196
Kassa och bank 346
Summa omsättningstillgångar 48 542
SUMMA TILLGÅNGAR 57 316
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 18 281
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -11 840
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 441
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse 530
Summa eget kapital 6 971
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 10 645
Skulder till kreditinstitut 1 200
Övriga skulder 3 000
14 845
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 800
Förskott från kunder 2 294
Leverantörsskulder 4 662
Skulder till koncernföretag 81
Aktuella skatteskulder 357
Övriga skulder 16 211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 095
35 500
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 316

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 668
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 470
Betald skatt 217
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 981
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar -2 252
Förändring kortfristiga fordringar 441
Förändring leverantörsskulder 137
Förändring av kortfristiga skulder 2 535
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 120
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -143
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -360
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 75
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -293
Kassaflöde från investeringsverksamheten -721
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 718
Amortering av lån -200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 518
Årets kassaflöde -1 323
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 669
Likvida medel vid årets slut 346

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frans Blom
Verkställande direktör, Modern Ekonomi
Telefonnummer: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 klockan 11:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.modernekonomi.se

Prenumerera