Stämmokommuniké från årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Report this content

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 21 januari 2021 antog stämman styrelsens samtliga förslag.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

 

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till ledamot Viktor Olsbo med 1,5 inkomstbasbelopp och till ordförande Mats Olsson utgår 2 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Viktor Olsbo, Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson som ledamöter. Mats Olsson valdes till ordförande.

Grant Thornton Sweden valdes som revisor.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

 

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 2 825 000 aktier, varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.
 

Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

 

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Prenumerera

Dokument & länkar