Höns i inredda burar friskare än frigående höns

Svenska folket väljer helst ägg från frigående höns, enligt en färsk SIFOundersökning.
Detta trots att ägg från moderna inredda burar ger friskare höns.
– Vi vill göra upp med myten om ägg från moderna inredda burar, och värna
om konsumentens valfrihet, säger Mats Andreasson, en av initiativtagare till en
ny intressegrupp för svenska äggproducenter.

Sverige har världens bästa äggproduktion, och troligen världens friskaste hönshållning. Men det finns ett antal myter om äggproduktion. Inte minst har de inredda burarna ett oförtjänt dåligt rykte. Det menar en grupp svenska äggproducenter som nu manar till såväl upplysning, information och ökad valfrihet i butikerna.

– Inredda burar är bättre för hönsens hälsa, eftersom man skiljer hönan från sin egen och andras avföring. Därmed slipper hönan tarmparasiter och spolmask. Spolmask som annars riskerar att ta sig in i äggen. Dessutom slipper hönsen problem med hackning och kannibalism eftersom de umgås i lagom små grupper, säger Mats Andreasson, en av initiativtagarna till nybildade branschorganisationen Moderna Ägg.

Den nya branschorganisationen vill skapa en nyanserad debatt om äggproduktion i landet. Tillsammans representerar de cirka 20 procent av marknaden sett till hönsbeståndet i landet, och flera av dem arbetar med såväl frigående höns som moderna inredda burar.

– Det finns många fördelar med moderna inredda burar, avseende hönsens hälsa och produktion, det bekräftas* av Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) som jämfört frigående höns med höns i moderna inredda burar, och funnit att djurens hälsa är bättre i de inredda burarna. Liknande resultat vad gäller dödlighet finns från effektivitetskontroll i Danmark och Norge, säger Thomas Karlsson, äggproducent och även han initiativtagare till Moderna Ägg.

Men i butikerna syns ägg från moderna inredda burar knappt till. Moderna Ägg bestämde sig för att gå till botten med frågan. I somras gav man därför undersökningsföretaget SIFO i uppdrag att kartlägga svenskarnas uppfattning om äggproduktion och syn på hönsens hälsa. SIFO-undersökningen visar att svensken har en mycket positiv attityd till frigående höns och en negativ syn på ägg från moderna inredda burar. Svensken tror att frigående höns är det överlägset bästa produktionssättet när det gäller hönsens hälsa – som också är den absolut viktigaste faktorn när svensken köper ägg, enligt samma undersökning.

SIFO-undersökningen visar också att svensken anser att det är mycket viktigt att hönsen har god hälsa. På frågan ”Hur viktiga anser du följande faktorer är för ditt val av ägg” svarade 97 procent att risken för parasitangrepp minimeras, 96 procent att hönsen har så god hälsa som möjligt och att hönorna inte utsätter varandra för hackning och kannibalism ansåg 97 procent var ganska eller mycket viktigt.

– Vi har ju länge misstänkt att svensken värderar hönsens hälsa högt, men ändå tror att frigående höns är bäst. Vi som arbetat länge med båda produktionssätten vet att det råder en hel del missuppfattningar om äggproduktion, och nu känner vi oss manade att gå ut och prata om det. I butikerna dominerar ägg från frigående höns, men borde inte konsumenterna ha större valfrihet? säger Mats Andreasson. Hönsen i de moderna inredda burarna lever i små grupper om 8–10 höns, i burar som är inredda med värpreden, ströbädd och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm² per höna.


Hela SIFO-undersökningen bifogas i pdf-bilaga.

För mer information, kontakta Moderna Ägg:
Thomas Karlsson, Tel: 0707–17 40 31, Mats Andreasson Tel: 0705–65 65 56, Michael Liedberg, Tel: 0706–36 20 56,
Hans Forsberg, Örian Wedekull, Thomas Pettersson, Christer Svensson

Källor:
* SVA, Fossum et al, 2009
http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/institutionen-for-husdjurens-utfodring-och-vard/om-institutionen/avdelningen-forfagel/
lasvart-om-fjaderfa/de-olika-inhysningsformerna/#.UEc0y78xeGc.email

Taggar:

Dokument & länkar