Delårsrapport, Q1 2018/2019

Report this content

Perioden maj-juli

  • Omsättningen ökade till 60,9 MSEK (55,0) vilket motsvarar en ökning om 11 % (63%)
  • EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om -1,6 %
  • EBITDA, exklusive investeringen på Work and Passion AB uppgick till 1,7 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,9 % (2,3) och motsvarar en ökning om 31%.
  • Resultat efter skatt uppgick till –3,6 MSEK (-0,7). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 2,7 MSEK (1,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 MSEK (9,5)

Vd:s kommentar

Under perioden har vi på allvar kommit igång med vår storsatsning av Affärsområde HR-Tech, WAPPARE.se. Efter bolagiseringen av Work and Passion AB i mars i år har den digitala plattformen förfinats och mött så väl kund som kandidatmarknaden.

Eftersom det är en helt ny tjänst på den svenska marknaden där man kan registrera sitt CV anonymt och få betalt varje gång ett rekryterande bolag vill komma i kontakt har det varit svårt att prognostisera inflödet av kandidater. Fokus i startskedet har varit att bygga kandidatbasen. 4 266 direkt säljbara kandidater har genererats i plattformen med stöd av digitala kampanjer och marknadsföring. Kandidatinflödet under perioden påvisar dels intresset från kandidatmarknaden att få betalt för att finnas tillgängliga på sajten, dels att tjänsten attraherar eftertraktade personer som inte aktivt söker jobb men som fortfarande är öppna för erbjudanden om rätt jobberbjudande kommer.

Under vårt första kvartal har ett systematiskt och omsorgsfullt utvecklingsarbete lagts ner på att anpassa plattformen till att bli än mer kundanpassad. Work and Passions hantverk att automatcha mot externa annonsplatser kvarstår men efter löpande kunduppföljningar var kundönskemålet tydligt, att mer självständigt ha möjligheten att söka potentiella kandidater. Utvecklingsarbetet på den digitala HR-tjänsten prioriterades därmed om och anpassades tidigare än planerat så att kunden själv kan söka matchande profiler. Funktionen är nu så som på en traditionell e-handelsplats. Releasen av WAPPARE, 2.0 släpptes den 19 september 2018.

Work and Passions investeringskostnad uppgår under perioden till -2,7 MSEK vilket gör att periodens EBITDA hamnar på -0,9 MSEK. Bolagets EBITDA exklusive satsningen på WAP hamnar på 1,7 MSEK att jämföras med 1,3 MSEK för jämförbar period föregående år.

MoxieTechs övriga affärsområden har utvecklats positivt, vilket är i enlighet med min förväntan och strategiska plan.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Maxkompetens har under perioden påverkats av regeringens beslut om införandet av bonus malus-systemet för nya personbilar vilket bidragit till en lägre omsättning och EBITDA i juli än budgeterat. Orderinflödet av nya order har därmed påverkats och är något lägre än beräknat. Övrig marknad bedöms fortfarande vara stark men påverkas mer och mer av kandidatbrist.

Kompetensföretagens Kvartalsrapport Q2 2018 har en omsättningstillväxt på 3,9% mot jämförbar period 2017, en omsättningsökningstakt affärsområdet inte når upp till. Detta kan bero på att Bonus Malus påverkar juli som ingår i Maxkompetens kvartal 1 (maj, juni, juli) men inte i kompetensföretagens kvartal 2 (april, maj, juni)

Arbetet med att förbättra lönsamheten i affärsområdet fortsätter och följer plan. Trots juli månads påverkan ökar affärsområdet sin täckningsgrad med 1,5% mot föregående års kvartal 1.

Rekryteringsandelen av omsättningen fortsätter att öka, för perioden till 7,2%, från 6,6% jämförbart kvartal föregående år. Att jämföras med Kompetensföretagen som redovisar en rekryteringsandel på 3,7% (3,7%).

MoxieTechs bemanning och rekrytering behåller också sin position som 21: a största kompetensföretaget i undersökningen, Kompetensföretagen Topp 25 Q2 2018.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPools arbete med att förbättra marginalen och anpassa sina leveranser mot marknadens utbud och efterfrågan ger ytterligare effekt. Affärsområdet ökar sitt täckningsbidrag med 35% för första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Affärsområdet har fortsatt god orderingång och har under perioden ökat antalet elever i sin vårdgivarorganisation till 25 028 (23 237) elever. Som tidigare år har vi en betydande säsongspåverkan på affärsområde Elevhälsa. Skolorna är stängda under stora delar av vårt första kvartal, vilket innebär att vi har kvar samtliga interna kostnader samtidigt som konsulterna har en avtalsenlig lön under hela perioden skolan har stängt.

Kandidatbristen är fortsatt den trånga sektorn för affärsområdet.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har bibehållit sin ordermarginal under perioden och omsättningen följer prognos. Kundinflödet under perioden var fortfarande starkt trots att det är ovanligt att kunder byter ekonomibyråer innan och under sommaren. Läget för affärsområdet är gott och vi har inga vakanser. Fullt fokus råder på det löpande kvalitetsarbetet. Den intensiva anpassningen till GDPR har normaliserats men fortfarande har arbetet ett extra tidsuttag jämfört med tiden innan lagen.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med utfallet av kvartalet och bolagets framsteg i stort.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden maj-juli 2018/2019

Förändringar i koncernens sammansättning

Magna AB förvärvades 1 juni 2017. Multiekonomerna J&M AB förvärvades 1 September 2017 varav bolaget inte ingick i koncernen första kvartalet föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning ökade under första kvartalet till 60,9 MSEK (55,0) varav nettoomsättningen uppgår till 60,9 MSEK (54,9). En ökning med 11% (63%).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under första kvartalet till -3,7 MSEK (-0,3). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (1,6).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 juli 2018 till 4,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3,9 MSEK (9,5). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,6 MSEK (2,8).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 20,4 MSEK (20,4) varav 14,3 MSEK (11,9) ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under första kvartalet till 0 MSEK (-9,9 )

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2018-05-02, namnändringen från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB registrerades efter extra bolagsstämma 2018-04-26,

2018-05-16 Fusionerna av Hampf Ekonomi & Redovisning AB samt Magna AB registrerades.

2018-07-01. Mangold Fondkommission AB blir MoxieTech Group ABs Certified Adviser. Med anledning av att Remium avvecklar sin Certified Adviser verksamhet den 1 juli 2018 har Remium efter godkännande från Nasdaq First North ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att ta över rollen som Certified Adviser åt Remiums CA-uppdrag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2018-09-19. MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion AB lanserar digital HR-tjänst med namnet wappare.se.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018 kl:08:30 CET

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 527 75 045

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Taggar: