Delårsrapport, Q1 maj-juli 2017/2018

Stark tillväxt och ökad EBITDA Perioden maj-juli

  • Omsättningen ökade till 55,0 MSEK (33,6), vilket motsvarar en ökning om 63 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (1,0) vilket ger en marginal om 2,3 % (2,9 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (0,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 MSEK (2,6)

Vd:s kommentar

Återigen kan jag presentera en rapport där Maxkompetens haft en organisk tillväxt som väl överstiger marknaden. Bemanningsföretagens andra kvartal ökade med 11,6%, att jämföras med vårt Q1 (maj – juli) med en organisk tillväxt på 32%. Det vill säga nästan 3 gånger så hög tillväxt som marknaden. Räknar vi med tillväxt inklusive våra förvärv når vi en omsättningsökning på 63%. EBITDA ökade med 34% mot motsvarande kvartal föregående år.

Värt att notera är att vi under kvartalet fortsätter att uppvisa en mycket hög tillväxttakt i kombination med lönsamhet i verksamheten trots den kraftiga negativa påverkan vi alltid erfar under semesterperioder huvudsakligen till följd av vår leverans mot skolor. Precis som tidigare år har vi en betydande säsongspåverkan framförallt på vårt affärsområde Elevhälsa. Skolorna är stängda under stora delar av vårt första kvartal, vilket innebär att vi har kvar samtliga interna kostnader samtidigt som konsulterna inom området har en avtalsenlig rätt till lön under hela perioden skolan har stängt, det vill säga utöver sedvanlig semester. Så snart skolorna återupptar sin verksamhet bidrar affärsområdet återigen snabbt till omsättning och resultat. Säsongsvariationerna kvarstår och är en del av vår affär men kommer att öka i takt med vår tillväxt och att vi tillsvidareanställer allt fler kvalitativa konsulter inom området.

Inom affärsområdet Rekrytering och Bemanning är vi framgångsrika i våra aktiviteter att öka orderinflödet på tjänstemannaområdet. Effekten är att ordermarginalerna i affären förbättras under Q1.

Under sommaren har vi arbetat med att integrera Magnas verksamhet i Maxkompetens. Integrationen har gått snabbare än förväntat och jag är mycket nöjd med resultatet. Vi har under Q1 haft dubbla kostnadsposter samt integrationskostnader som delvis kommer finnas kvar under Q2. Därefter räknar jag med att få full effekt av förvärvet. I skrivande stund arbetar vi även med flytt och integration av vårt senaste förvärv, Multiekonomerna.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med utfallet av kvartalet och bolagets utveckling i stort. Att realisera den tillväxtstrategi, att växa genom förvärv, som bestämdes inför noteringen på Nasdaq First North samtidigt som vi kan prestera en så hög organisk tillväxt i kombination med lönsamhet är väldigt tillfredställande.

Vi är bra positionerade och organisationen är stark. Jag ser ingen anledning till att vi inte framöver kommer fortsätta vår framgångsrika utveckling.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden maj-juli 2017/2018

Förändringar i koncernens sammansättning
Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017 det vill säga två månader under kvartalet. Första kvartalet föregående år konsoliderades Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB som nu är sålt under hela perioden. Hampf Ekonomi & Redovisning AB konsoliderades från och med 1 juli 2016. Help at Work Sweden AB (fusionerat) förvärvades per 2016-09-01 varav det ej konsoliderats under föregående års första kvartal.

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under första kvartalet till 55,0 MSEK (33,6) varav nettoomsättning 54,9 MSEK vilket ger en tillväxt med 63% (6%).

Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under första kvartalet till -0,3 MSEK (0,3) vilket ger en rörelsemarginal om -0,6 % (0,8 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 1,6 MSEK att jämföra mot 0,7 MSEK föregående år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 juli 2017 till 4,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden maj-juli till 9,5 MSEK. Förvärvslån om 9 MSEK har upptagits under perioden för finansiering av den kontanta delen av köpeskillingen avseende förvärvet av Magna AB. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 20,4 MSEK varav 11,9 MSEK ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9,9 MSEK varav -9,2 MSEK är hänförligt till förvärvet av Magna AB. Betalningen med egna aktier genom apportemission påverkar ej kassaflödet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden
2017-05-11 Avtal om förvärv av Magna AB signerat 2017-05-11. En fast köpeskilling om 18,6 MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK betalas genom att ge ut nya aktier i Maxkompetens Sverige AB till Säljarna där man räknar fram volymviktad snittkurs på Maxkompetens aktier mellan datum 2017-04-20 och 2017-07-31.

2017-06-01 Tillträde Magna AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2017-08-30 Extrastämma hålls där beslut fattas om nyemission med betalning i apportegendom. Bolagets aktiekapital ökas med 70685,90 kronor genom nyemission av 1 413 718 aktier. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie utifrån en volymviktad genomsnittskurs under perioden 2017-04-20 till 2017-07-31. Aktierna har tecknats av säljaren av Magna AB, Wikströms Invest AB. Nyemissionen registrerades 2017-09-06. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 649 676,70 SEK och antal aktier uppgår till 12 993 534 st.

2017-09-01 Tillträdet genomfördes avseende förvärvet av Multiekonomerna J&M AB. En fast köpeskilling om 9,7 MSEK är avtalad, 60% betalas kontant vid tillträdet, resterande betalas kontant 12 månader efter tillträdesdagen. Vi beräknar att finansiera 50% genom förvärvslån.

2017-09-18 Tillkännagivande att Maxkompetens Sverige AB säger upp avtalet med Remium Nordic AB avseende likviditetsgaranti. Avtalet slutar att gälla 2017-09-18.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl:08:30 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 500 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Taggar: