DELÅRSRAPPORT Q1 MAJ-JULI 2019/2020

Report this content

Perioden maj-juli

  • Omsättningen minskade till 53,1 MSEK (60,9) vilket motsvarar en minskning om -13 % (11%)
  • EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (-0,9) vilket ger en EBITDA-marginal om -1,3%
  • EBITDA, exklusive investeringen på Work and Passion AB uppgick till 0,8 MSEK (1,7) vilket ger en EBITDA-marginal om 1,5% (2,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (–3,6). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,7).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (3,9)

Vd:s kommentar

Som jag tidigare kommunicerat har satsningen på Affärsområde HR-Tech, WAPPARE.se dragit ut på tiden och krävt mer kapital än beräknat. Nu står det också klart att kapitaliseringen av dotterbolaget Work and Passion AB, med hjälp av en finansiell rådgivare har misslyckats. Genomförandet av kapitaliseringen förväntades ske inom sex månader från starten den 5 april 2019. Då koncernens övriga verksamhet ej längre klarar av att självfinansiera den planerade utrullningsplanen har vidare expansionsplaner gällande WAPPARE.SE nu avbrutits. Den färdiga produkten kommer istället att återgå till dotterbolaget Maxkompetens som därmed kan bredda sin portfölj av tjänster samt förädla produkten i sin egen takt. Jag är fortfarande övertygad om att den digitala utvecklingen kommer att nå HR, Rekrytering och Kompetensförsörjningsbranschen men när så sker får tiden utvisa. I och med att vi återbördar den digitala produkten till Maxkompetens, där den en gång föddes, kan vi, så snart marknaden uppvisar en efterfrågan på en snabbare och mer kostnadseffektiv kompetensförsörjning som komplement till dagens metoder, med små medel lyfta ut och satsa på WAPPARE.SE igen.

Work and Passions investeringskostnad uppgår under perioden till –1,4 MSEK (-2,7). Den minskade satsningen innebär en fortsatt nedtrappning i investeringar, detta sker stegvis och kommer att få full effekt i vårt fjärde kvartal.

Det negativa resultatet över rullande tolv månader har resulterat i att det egna kapitalet försämrats från 15,4 MSEK till 3,5 MSEK. Styrelsen arbetar nu med att se över olika åtgärder och finansieringsalternativ för att på kort och lång sikt förbättra det egna kapitalet.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Maxkompetens har haft en bra start på året och där vi nu ser resultatet av ett uthålligt arbete med fokus på sin lönsamhet. Affärsområdet påverkas av sitt omsättningstapp under fjolårets andra hälft till följd av utmaningen med att minska mindre lönsamma kundsegment till förmån för högre marginaler i pågående affärer. Ordermarginalen på personaluthyrning och rekryteringsandel ökar i jämförelse med samma period förra året och i kombination med tydlig prisstrategi mot konjunkturdämpande branscher begränsas verksamhetsrisken både i närtid och på sikt. Rekryteringsandelen för det första kvartalet uppgick till 7,9% (7,2%) att jämföras mot kompetensförsörjningsmarknadens 3,5% (3,7%). MoxieTechs bemanning och rekrytering bibehåller i stort sin marknadsposition på Kompetensföretagens topp 25-lista för största kompetensföretagen i landet, Q2 2019.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPools arbete med att förbättra marginalen och anpassa sina leveranser till marknadens utbud och efterfrågan fortsätter enligt plan. Kandidatbristen är fortsatt den trånga sektorn för affärsområdet och det är också där affärsområdet lägger störst arbetsinsats.

Affärsområdet har under perioden ökat antalet elever i sin vårdgivarorganisation till 29 447 (25 028) elever på 103 skolor. Affärsområdets orderinflöde är högt och huvuddelen av de tidigare rapporterade nyinkomna Vårdgivarskolorna är nu igång men ökar succesivt elevantalet framöver (1/10 +80 elever, 1/11 +ca 550 elever). Som tidigare år har vi en betydande säsongspåverkan på affärsområde Elevhälsa. Skolorna är stängda under stora delar av vårt första kvartal, vilket innebär att vi har kvar samtliga interna kostnader samtidigt som konsulterna har en avtalsenlig lön under hela perioden skolan har stängt.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har under periodenen haft en normal orderingång för perioden. Arbetet med digitalisering och att förädla ekonomiprodukten vi levererar fortgår. Fortsatt fokus på att hantera mindre lönsamma kunder och merförsäljning på befintliga kunder kvarstår.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden maj-juli 2019/2020

Förändringar i koncernens sammansättning

Inga förändringar i koncernens sammansättning jämfört med samma period föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning minskade under det första kvartalet till 53,1 MSEK (60,9) varav nettoomsättningen uppgår till 53,1 MSEK (60,9) En minskning om -13% (11%)

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under första kvartalet till -3,4 MSEK (-3,7). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,5).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 juli 2019 till 2,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2,5 MSEK (3,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 18,6 MSEK (20,4) varav 17,6 MSEK (14,3) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad checkräkningskredit 11,5 MSEK (3,6) utav beviljad 18 MSEK.

Av de kortfristiga räntebärande skulderna är 1,0 MSEK lån från moderbolaget till marknadsmässiga villkor.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under första kvartalet till 0 MSEK (0)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2019-05-08. HR-Tech satsningen Work and Passion AB tecknar avtal med Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning, JobTech Development, gällande samarbete för att synkronisera teknik och nå fler kandidater.

2019-06-25. MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med skolkoncernen PPS Power Planning System AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-09-05. Den tidigare kommunicerade (5 april 2019 kl.13:00) kapitaliseringen av Work and Passion AB har avbrutits. Anledningen är att vi inte lyckats attrahera det kapital som krävs för att fullfölja den utrullningsplan som var planerad.

Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Definitioner nyckeltal

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar

EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen

Soliditet
Eget kapital (med avdrag för latent skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Bolagskalender

Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

2019-09-26 Delårsrapport Q1 2019/2020

2019-10-10 Årsstämma

2019-12-19 Delårsrapport Q2 2019/2020

2020-03-26 Delårsrapport Q3 2019/2020

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas 2019-10-10, kallelse till stämma har skett enligt paragraf 8 i bolagsordningen. Årsredovisningen finns tillgänglig på MoxieTech hemsida; www.moxietech.se

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl:08:30

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

Taggar:

Dokument & länkar