Kvartalsrapport, Q1. maj–juli 2016/2017

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Perioden maj-juli 2016/2017

  • Omsättningen ökade till 33,6 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 5,6%
  • EBITDA uppgick till 1,0 MSEK (1,3) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,9%  (4,1%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,03 MSEK (varav minoritetens andel 0,1 MSEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 MSEK

Vd:s kommentar
Enligt Bemanningsföretagen fortsätter branschen att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen för andra kvartalet 2016 var 9,8 procent jämfört med samma period året innan. Kompetensförsörjning är fortfarande en flaskhals för både industrin och tjänstesektorn.
 
Maxkompetens intäkter ökade från 31,8 MSEK till 33,6 MSEK och EBITDA gick från att vara 1,3 MSEK till 1,0 MSEK under första kvartalet (maj-juli) jämfört med samma period föregående år.
 
Maxkompetens tydliga fokus på förvärv har under perioden fortsatt. Förvärvet av Hampf Ekonomi & Redovisning ger Maxkompetens en betydligt bredare leveransmodell i sin kompetensförsörjning mot ekonomisegmentet. Förutom traditionell bemanning och rekrytering av tjänster inom ekonomisegmentet kan nu Maxkompetens också erbjuda outsourcing av hela ekonomifunktionen.
 
Genom förvärvet av HELP AT WORK förstärker Maxkompetens sin position i Stockholm för kompetensförsörjning främst inom IT och Ekonomi. IT och Ekonomi är två tjänsteområden som utvecklats starkt de senaste åren i Stockholm. Förvärvet stärker Maxkompetens geografiska ställning och ger en stabil plattform i Stockholm. Förvärvet genomfördes efter Q1 men en stor del av arbetet genomfördes under perioden.
 
Perioden har varit väldigt arbetsintensiv med två förvärv utöver den löpande verksamheten. Arbetet har tagit extra kraft av både ledning och organisation men utfallet är vi mycket nöjda med. Parallellt med detta arbete går vi nu också in i en produktionsfas för den digitala strategin. Arbetet beräknas genomföras under hösten och lanseringar kommer att göras under vinter och vår.
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Maxkompetens på kort tid har tagit många och viktiga steg mot att vara ett bärkraftigt och välgrundat kompetensförsörjningsföretag. Jag anser nu att vi har en bra plattform för att påbörja vår tillväxtsresa och nå våra högt uppsatta mål. Bygget har tagit tid, men varit nödvändigt. Min bedömning är att kommande kvartalsrapporter kommer att visa resultat av det arbetet.
 
 
Verkställande direktör, Ronny Siggelin
 
Perioden maj-juli 2016/2017
 
Omsättning
Koncernens omsättning ökade under första kvartalet till 33,6 MSEK (31,8).
 
Resultat
Rörelseresultatet uppgick första kvartalet till 0,3 MSEK (0,8) vilket ger en rörelsemarginal om 0,8% (2,6%). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 0,7 MSEK jämfört med 0,5 MSEK under samma period föregående år.
 
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 juli 2016 till 5,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden maj-juli till 2,6 MSEK.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.
 
Väsentliga händelser under perioden:
2016-07-01 Maxkompetens förvärvar bolag inom Ekonomi.
Hampf Ekonomi & Redovisning AB levererar framförallt Interimslösningar samt outsourcing inom ekonomi. Tjänsterna levereras framförallt i Stockholm. Köpeskillingen beräknas uppgå till omkring 6,5 MSEK inklusive 0,5 MSEK i beräknad tilläggsköpeskilling. Maximalt kan den resultatbaserade tilläggsköpeskillingen uppgå till 1,0 MSEK. En avsättning om 0,5 MSEK är därav upptagen och Ansvarsförbindelserna ökas med 0,5 MSEK. Avsättningen har ej påverkat kassaflödet.

 
Koncernens sammansättning har därmed förändrats och Hampf Ekonomi & Redovisning AB har inkluderats i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 1 juli 2016.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång:
2016-09-01 Maxkompetens förvärvar bolag inom bemanning och rekrytering.
Help At Work AB levererar tjänster framförallt inom Bemanning och Rekrytering. Köpeskillingen uppgår till 4,0 MSEK, 2,8 MSEK betalas kontant på tillträdesdagen och resterande 1,2 MSEK om 6 och 12 månader. Bolagets nettoomsättning uppgick till 15,4 MSEK verksamhetsåret 2015 med rörelseresultat efter avskrivningar på 0,8 MSEK.          
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Ronny Siggelin, CEO
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se
Telefon: +46 (0)73 436 81 01
 
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg
 
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar: