Beslut från årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Report this content

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 28 maj 2020.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Markus Hermanek och Alexander Guy, samt nyval av Johnny Bräster och Klaus Wiemers.

Markus Hermanek omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Dokument & länkar