Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (Publ)

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 4 januari 2018.

Beslut om nyemission

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 839 295 aktier. Pris per aktie är 17,61 kr. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma,

Handelsbanken Hållbar energi                         851 789 aktier
Handelsbanken Microcap Sverige                    851 788 aktier
Skandia Fonder AB                                       1 135 718 aktier

Bemyndigande att besluta om nyemission 

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt att kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda i myFC AB.

Fullständiga förslag till beslut framgår i kallelsen som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.myfcpower.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Henning, CFO
E-mail: ulf.henning@myfc.se
Telefon:  46 (0) 705 55 35 54

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Om oss

Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera