Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 22 maj 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 22 maj 2020. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: myFC Holding AB (publ), Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm,
 • per e-post: ulf.henning@myfc.se, eller
 • per telefon: +46 70 555 35 54.

I anmälan uppges namn/firma, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 22 maj 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.myfc.se.

Åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) vill styrelsen vidta de åtgärder som är möjliga för att minska antalet deltagare vid årsstämman. I enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post innan årsstämman.

Information om poströstning och formulär för poströstning kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.myfc.se, under minst en vecka före årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och revisor
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 13. Beslut om ändring av bolagsordning
 14. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet per styrelseledamot är oförändrat från föregående år.  Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Valberedningen förslår att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Markus Hermanek och Alex Guy, samt nyval av Klaus Juergen Wiemers och Johnny Bräster. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Gullikson har avböjt omval och Per Svantesson föreslås inte för omval. Valberedningen föreslår omval av Markus Hermanek som styrelsens ordförande.

Närmare information om de styrelseledamöter som det föreslås nyval av finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.myfc.se.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

 1. möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och
 2. kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelser Föreslagna lydelser
§ 1 Bolagets firma är myFC Holding AB (publ). § 1 Bolagets firma företagsnamn är myFC Holding AB (publ).
§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. § 8Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna 12 och 13 ovan förutsätter att besluten biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar inför årsstämman

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida enligt nedan.

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida, www.myfc.se, senast tre veckor innan årsstämman.

Kopior av ovannämnda handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 156 683 087. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i april 2020
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera