Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 10.00 på Advokatfirma Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 30 oktober 2019. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-24 26 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 30 oktober 2019 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud  

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfc.se).

Förslag till dagordning  

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

7) Beslut om riktad nyemission av aktier  

8) Val av nya styrelseledamöter

9) Beslut om styrelsearvode

10) Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

7) Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 46 900 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 742 690,306803 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma H119 LTD . Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att H119 LTD har förbundit sig att tillförsäkra Bolaget erforderlig finansiering på för Bolaget förmånliga villkor och att en riktad nyemission på föreslagna villkor till H119 LTD med anledning därav bedöms vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Den riktade nyemissionen bedöms således vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.
  2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,45 kronor. Grunden för teckningskursen utgörs av ett beräknat marknadsvärde och är baserad på en förhandling på armlängds avstånd.
  3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast fem arbetsdagar från dagen för emissionsbeslutet till av Bolaget anvisat bankkonto.
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8) Val av nya styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen utökas med två ledamöter som kommer att nomineras av H119 LTD.  

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7. 

9) Beslut om styrelsearvode

Arvode för tiden intill nästkommande årsstämma ska utgå med 53 973 kronor vardera.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8. 

Handlingar inför bolagsstämman  

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfc.se.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i oktober 2019

myFC Holding AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Henning, CFO

E-mail: ulf.henning@myfc.se
Telefon:  46 (0) 705 55 35 54

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20