myFC; Beslut vid extra bolagsstämma

Stockholm 10 December, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt en företrädesemission av teckningsoptioner. Vidare beslutades om inval av Susanne Holmström i styrelsen.

Riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om en riktad emission av 7 666 670 units. Emissionskursen är 3 SEK/unit. Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption. För teckning av en aktie erfordras två teckningsoptioner. Lösenkursen vid teckning av en aktie är 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016.

Emissionen tillför bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Den riktade emissionen tecknas av en grupp investerare som innehåller såväl gamla som nya aktieägare. Stämman beslutade att vissa personer inom den s k Lex Leo-kretsen äger rätt att delta i emissionen. Samtliga tecknare samt bolagets två största ägare Sjätte AP-fonden (genom Industrial Equity IE AB) och KTH-Chalmers Capital KB har accepterat en lock-up i sex månader avseende såväl nya som tidigare innehav.

Företrädesemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om en emission av 8 550 000 teckningsoptioner. Varje aktie ger vederlagsfritt en teckningsoption. För teckning av en aktie erfordras två teckningsoptioner. Lösenkursen vid teckning av en aktie är 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016.

Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsoptioner är den 17 december 2014, vilket innebär att sista dag för handel i aktien inklusive rätt till erhållande av teckningsoption är den 15 december 2014.

De två emissionerna omfattar totalt 7 666 670 aktier och 16 216 670 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna totalt 8 108 335 aktier. myFC har i dag 8 550 000 utestående aktier.

Inval av Susanne Holmström i styrelsen

Stämman beslutade om inval av Susanne Holmström i styrelsen. Susanne Holmström har en Master of Science in International Business från Handelshögskolan i Göteborg. Hon är idag försäljningsdirektör för privatmarknaden på Tele2 och har många års erfarenhet av telecom inom både B2B och B2C.

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till ett årligt arvode till styrelseordföranden om 150 000 SEK och ett årligt arvode till envar av övriga ledamöter om 100 000 SEK.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, VD

E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07
Adress: Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar