Citat

Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi. Tyvärr lever alltför många barn och unga i utanförskap med få möjligheter till delaktighet och gemenskap. Fjolårets sommarlovsbidrag till kommuner att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga skapade goda förutsättningar för fortsatta insatser där barn lär känna barn med annan bakgrund och andra erfarenheter. Det är därför glädjande att alla landets kommuner nu kommer anordna kostnadsfria aktiviteter för de medel som MUCF fördelar
Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF
Regeringens sommarlovsbidrag, som är vikt till aktiviteter för barn och unga, är ett verktyg som kan motverka ökade sociala och ekonomiska klyftor och att barn och unga lever under olika villkor med olika förutsättningar. Bidragssumman som varje kommun har rekvirerat är baserad på antal barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.
Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF
MUCF arbetar för att ungdomsperspektivet ska utvecklas i andra myndigheters verksamheter och på att vara ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik. I Almedalen kommer vi sprida vår kunskap om unga och civilsamhälle med särskilt fokus på unga nyanlända, unga hbtq-personer i skolan, samverkan mot extremism, ungdomsperspektivet i kommuner och förutsättningarna för ideella föreningar
Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Det är ett fantastiskt arbete som sker i civilsamhällets organisationer för att underlätta för mottagandet av asylsökande och för nyanländas etablering och bidraget har stärkt detta arbete ytterligare
Lotta Persson, avdelningschef på MUCF
Samhället behöver bli bättre på att stödja etableringen på arbetsmarknaden för unga som mår dåligt. Unga har aldrig haft så högutbildade som idag. Samtidigt uppger allt fler unga att de lider av psykisk ohälsa och det finns unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. De unga som mår dåligt riskerar att få svårigheter att fullfölja sina studier eller att få ett arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.
Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF
När vi håller workshop utgår vi ifrån den kunskap som finns om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar behöver. En nyckelfaktor för att stödet ska ge resultat är delaktighet och egenmakt för den enskilde personen. En del unga kan behöva stöd från en rad olika myndigheter och aktörer för att vägen till ett arbete eller studier ska bli verklighet, oavsett om den unga har behov av kortare insatser eller ett längre sammanhållet stöd behöver kunskapen om psykisk ohälsa öka. Genom att öka kunskapen om psykisk ohälsa ur ett genus och hbtq-perspektiv inspirerar vi till nya arbetssätt i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Målet är att ge unga förbättrade livsvillkor
Mika Fogelberg, sakkunning på MUCF
Under 2016 fördelades projektstöd, verksamhetsstöd och organisationsstöd till över 500 organisationer, och det är en fantastisk mångfald av verksamheter och projekt som bedrivs tack vare dessa bidrag. Bland mottagarna finns organisationer som Scouterna, Mattecentrum, Stockholms tjejjour, Moderata ungdomsförbundet och Popkollo
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF
Möten mellan unga med olika livserfarenhet kan främja förståelse och motverka intolerans, främlingsfientlighet och våld. Meningsfulla aktiviteter på fritiden kan bidra till en känsla av samhörighet och delaktighet
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vi välkomnar det stöd som vi nu kommer få från Statskontoret. Detta ligger helt i linje med det utvecklingsarbetet vi redan startat
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vi ser redan nu vikten av att kraftsamla kring att alla unga ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, då det påverkar möjligheten till att komma in på arbetsmarknaden
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
– Att få ett arbete och känna sig delaktig i samhället är något som alla unga vill. Den här studien är därför en bra pusselbit i att se hur samhället kan förenkla övergången från studier till arbete
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konferensen för vi vet att kunskapen är efterfrågad ute bland de som arbetar med barn och unga
Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF
Hbtq-personer har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vardagen för hbtq-personer ser dock inte alltid ut så. I det viktiga arbetet för människors lika villkor gör hbtq-organisationer stor skillnad
Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF
Vi riktar oss särskilt till unga som nyligen har kommit till Sverige, men vi hoppas att alla nyanlända hbtq-personer, anhöriga och även de som möter asylsökande kan ha nytta av mer kunskap om grundläggande rättigheter för hbtq-personer. Om du är förföljd i ditt hemland för att du är hbtq-person har du rätt att söka asyl i Sverige på grund av det. Det är angeläget att den informationen sprids bland nyanlända
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vi ser att kommunerna erbjudit unga ett brett utbud, samt lockat många att delta. Alla barn behöver få en bra aktivitet och en upplevelse att ta med sig från sitt sommarlov. Snart kan kommunerna återigen få bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter för 2017, avslutar Lena Nyberg generaldirektör MUCF.
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Romer är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre villkor i Sverige. Därför är det viktigt att främja arbetet som skapar förutsättningar för en bättre situation för romer särskilt när det gäller deras hälsa
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Det är viktigt att stärka arbetet mot rasism och intolerans så att alla människor i Sverige kan känna sig inkluderade i samhället och ha en positiv framtidstro
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är ett mycket prioriterat område för hela samhället och detta bidrag är ett led i samhällets samlade insatser
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Unga nyanlända måste få ett stöd som uppmuntrar till självständighet. Det är särskilt viktigt i insatser till unga nyanlända. Att bli självständig förutsätter en fungerande språkutveckling, ett stabilt boende, bra hälsa och en förståelse för hur samhället fungerar.
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Ett långvarigt utanförskap riskerar att leda till försämrad hälsa och ytterligare svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.
Inger Ashing, ordförande Temagruppen Unga i arbetslivet
Situationen för unga med funktionsnedsättning är alarmerande. De är mobbade i högre utsträckning och upplever inte att de får det stöd de behöver för att fullfölja sin utbildning.
Inger Ashing, ordförande Temagruppen Unga i arbetslivet