”Patienters erfarenhet bör ha självklar plats i uppföljningen av vården”

Patienter med sämre hälsa upplever vården som mindre personcentrerad och samordnad än andra. Och patienter som får vård inom vårdgarantins tidsgränser har minskat. Hälsoutfallet av vården är också tydligt kopplat till patienternas socioekonomiska förhållanden. Det visar en analys som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, gjort och som publiceras i en rapport idag.

På uppdrag av regeringen har Vårdanalys tagit fram en ny rapport, Med örat mot marken, med förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas ur ett patient- och medborgarperspektiv.
I samråd med Vårdanalys patient- och brukarråd och ytterligare patientgrupper har vi identifierat tre kvalitetsområden som bör ingå i den nationella uppföljningen:

  • Hälsoutfallet av vården; att vårdens insatser leder till bästa möjliga resultat
  • Personcentrering; att man bli sedd, respekterad och inkluderad
  • Tillgänglighet; att det är lätt att få kontakt med vården och att väntetiderna är korta

I rapporten ger vi, utifrån dessa kvalitetsområden, förslag på nio indikatorer som vi tycker bör ingå i regeringens nationella uppföljning av hälso- och sjukvården. Vi redovisar även statistik och analys av insamlad data för de nio indikatorerna.

– Det är viktigt att patienternas och befolkningens erfarenhet har en självklar plats i uppföljningen av vården. Den behöver omfatta kvalitetsområden som verkligen har betydelse för dem vården är till för, säger Åsa Ljungvall, projektledare, Vårdanalys.

I förslaget lyfter Vårdanalys fram vad som bör vägas in i den fortsatta utvecklingen av en uppföljningsmodell för regeringen. Ett exempel är vikten av att ha ett helhetsperspektiv och säkerställa transparens, oberoende och kvalitet i datakällorna. Vi föreslår också att insamlingen av patienters och befolkningens syn på hälso- och sjukvården stärks, det vill säga att det finns ändamålsenliga enkäter som samlar in patienternas och befolkningens erfarenhet. Vi ser också att statistiken för väntetider behöver utvecklas.

– Vårt förslag ska ses som ett första steg i arbetet med att utveckla den uppföljning som görs idag. Vi ser att det kan finnas ett värde av en mer systematisk och samlad plan för uppföljningen av sjukvården på nationell nivå, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporten Med örat mot marken består av två delar och finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information kontakta: 
Anne Rådestad, presskontakt
08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer. http://www.vardanalys.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media