Fler insatser krävs för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld

Arbetet som Länsstyrelsen i Östergötlands län gjort med att stärka och stötta statliga, regionala och kommunala verksamheter för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck har till stor del nått målen. Men insatserna räcker inte, och det saknas en mer sammanhållen och långsiktig struktur i arbetet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Flera undersökningar visar att ett stort antal personer drabbas och behöver stöd från samhället. Länsstyrelsen i Östergötlands län har regeringens uppdrag att bidra till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och stötta statliga, regionala och kommunala verksamheter. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har fått i uppdrag att utvärdera det arbetet.  

– Sammantaget ser vi att Länsstyrelsen i Östergötlands län till stor del har nått målsättningarna med regeringens uppdrag. Men vår utvärdering visar också att insatserna inte räcker för att möta behovet av stöd. Det behövs till exempel starkare samordning mellan olika myndigheter och mer stöd i det praktiska arbetet, säger Daniel Zetterberg, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Inom uppdraget har Länsstyrelsen i Östergötlands län bland annat arbetat med en nationell stödtelefon, en webbplats med yrkesanpassade råd och ett myndighetsnätverk för att utbyta erfarenheter och kunskap. Man har också arbetat med informationskampanjer och vägledningsmaterial riktade till socialtjänst, skola och till utsatta. Men utvärderingen visar att det behövs fler metoder för både förebyggande arbete och stöd i det akuta skedet. 

– Att bygga upp långsiktiga strukturer för stöd kräver både en helhetssyn och en tydlig samordning. Ingen ensam aktör kan möta alla behov. Vi rekommenderar regeringen att verka för att öka tillgången till kunskapsstöd och en stärkt kunskapsstyrning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi rekommenderar även regeringen att skapa ett långsiktigt sektorsövergripande uppdrag, och att dela upp det fortsatta arbetet i både ett nationellt och ett regionalt uppdrag, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Strukturer för stöd – Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Anne Rådestad
Kommunikationsansvarig
08-690 41 68
anne.radestad@vardanalys.se

_____________________________________

Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare.

Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.

http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sammantaget ser vi att Länsstyrelsen i Östergötlands län till stor del har nått målsättningarna med regeringens uppdrag. Men vår utvärdering visar också att insatserna inte räcker för att möta behovet av stöd. Det behövs till exempel starkare samordning mellan olika myndigheter och mer stöd i det praktiska arbetet.
Daniel Zetterberg, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Att bygga upp långsiktiga strukturer för stöd kräver både en helhetssyn och en tydlig samordning. Ingen ensam aktör kan möta alla behov. Vi rekommenderar regeringen att verka för att öka tillgången till kunskapsstöd och en stärkt kunskapsstyrning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi rekommenderar även regeringen att skapa ett långsiktigt sektorsövergripande uppdrag, och att dela upp det fortsatta arbetet i både ett nationellt och ett regionalt uppdrag.
Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys