Långt kvar i omställningen till en god och nära vård

Report this content

Det finns hittills få tecken på att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen i omställningen till en god och nära vård. Tillgängligheten, delaktigheten och kontinuiteten i vården har i stort sett inte förbättrats ur patienternas perspektiv. Mycket utvecklings­arbete pågår, men regionerna har ännu inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Det visar en ny delrapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Under 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- och sjukvården, bland annat med syfte att primärvården ska vara navet i vården och ge patienten en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i uppdrag att utvärdera omställningen. I en ny delrapport har myndigheten undersökt patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet, bland annat genom enkäter till befolkningen och intervjuer med professions- och patientorganisationer. 

Så här långt finns det få tecken på att att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen för omställningen till en god och nära vård. Pandemin har haft viss påverkan på resultaten, men även undersökningar som gjordes kort före pandemin visade liknande resultat.

– Patienternas erfarenheter av vården är i stort sett oförändrade, och för de yrkesverksamma i primärvården kvarstår brister som hög arbetsbelastning och svårigheter med bemanning. Det är för tidigt att förvänta sig att omställningen helt ska ha nått målen, men så här långt borde vi ändå kunna se fler tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, säger Daniel Zetterberg, projekt­ledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.   

Det pågår ett lovvärt utvecklingsarbete, bland annat med teambaserad vård och digitala lösningar för vård på distans. Samtidigt har regionerna hittills inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Till exempel motsvarar inte finansieringen uppdraget, och det kvarstår problem kring arbetsbelastning och tillgång till kompetens. Rapporten belyser också utvecklingen av kommunal hälso- och sjukvård – en viktig del av primärvården. Mycket tyder på att deras hälso- och sjukvårdskostnader har ökat.

Rapporten visar även att såväl patienter som yrkesverksamma i primärvården efterfrågar förbätt­ringar och att det finns ett brett stöd för omställningens mål. I synnerhet efterfrågas en ökad kontinuitet och förbättrad tillgång till fast kontakt i vården.

– Vår delrapport visar på ett glapp mellan behoven och det nuvarande läget. Nu behövs konkreta och långsiktiga planer på hur regioner och kommuner ska stärka primärvårdens förutsättningar och tillvarata det utvecklingsarbete som pågår, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Slutredovisningen av uppdraget sker i mars 2023.

Rapporten Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

__________________________________

Kontakt

Anne Rådestad
Kommunikationsansvarig
08-690 41 68
anne.radestad@vardanalys.se

__________________________________

Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar myndighetens arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.

Vi har ändrat logotyp och kortnamn

Vi heter fortfarande Myndigheten för vård- och omsorgsanalys men vi har ändrat logotyp och kortnamn från Vårdanalys till Vård- och omsorgsanalys för att synliggöra arbetet vi gör inom omsorgen.

http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media