Dela

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Citat

Jag har en stor förståelse för den sorg och chock det måste innebära att se sin och kanske generationers skog brinna ner. Det är därför med glädje som jag kan berätta att regeringen idag har beslutat om fyra stödåtgärder till skogsbruket och de skogsägare som drabbades hårt av sommarens omfattande bränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län.
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Stöden ska ge skogsägare ökade möjligheter att ta det brandskadade virket till industri. På så sätt bidrar stöden till att skydda intilliggande friska skogar från utbredda insektsangrepp.
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Min ambition är att skapa förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas på exportmarknaden. Pengarna bidrar till fler möjligheter för .företag att satsa på export genom ytterligare främjandeaktiviteter som mässor med en gemensam Sverigemonter men också riktade kampanjer och kommunikationsinsatser.
landsbygdsminister Jennie Nilsson
För att lyckas krävs långsiktighet och tydligare närvaro på våra prioriterade marknader. Därför är satsningen med livsmedelsexportansvariga som bidrar till att skapa nätverk och kontakter för svenska livsmedelsföretag i USA, Kanada, Japan, Sydkorea och Singapore en framgång som generar förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas.
landsbygdsminister Jennie Nilsson
Utrikeshandeln är livsviktig för Sverige. 1,4 miljoner svenskar har ett jobb att gå till tack vare vår export. Livsmedelssektorn är en viktig del av svensk export. För att stötta exporten framöver kommer regeringen utveckla exportstrategin med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
utrikeshandelsminister Ann Linde
Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för det gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat för tillväxten, klimatomställningen och för att hela landet ska leva och utvecklas. Därför satsar vi 100 miljarder kronor mera än den förra regeringen på transportinfrastrukturen under den kommande planperioden 2018-2029. Det är såklart positivt om vi även kan dra nytta av medfinansiering.
infrastrukturminister Tomas Eneroth
Det finns ett starkt intresse i frågan från regionala aktörer och det är därför glädjande att i dag kunna lämna detta besked. Jag har goda förhoppningar om att EU-kommissionen kommer lyssna på det svenska önskemålet – inte minst då det också finns ett starkt finskt intresse i frågan
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte ska löna sig att anlita företag som inte följer reglerna
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Jag ser fram emot mötet och det är viktigt att alla inblandade parter för en gemensam dialog för att vi ska uppnå större trygghet på våra stationer
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Nu presenterar vi ytterligare åtgärder som t.ex. ett nationellt testcenter för elfordon, kunskapslyftet och robotlyftet som kommer att skapa fler och bättre förutsättningar för fler investeringar och industrijobb i Sverige
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Turismen i Sverige är en starkt växande näring som bidrar med närmare 170 000 arbetstillfällen. De utländska besökarna konsumerade för 120 miljarder kronor under 2016. Det är också en näring som har efterfrågat en mer sammanhållen politik för att lösa hinder för näringens tillväxt
näringsminister Mikael Damberg
Om Sverige ska nå klimatmålen måste vi tillåta att den svenska fordonsindustrin och transportbranschen får möjligheten att under en provperiod testa nya tekniker och konstruktioner på våra vägar. Detta förstås under Transportstyrelsens tillsyn
infrastrukturminister Tomas Eneroth
När vår regering tillträdde var det självklart att adressera frågan om en mer välfungerande apoteksmarknad. Apoteksgruppen har sedan 2014 fullgjort uppdraget det fått av riksdagen. Idag fungerar bolaget som ett servicebolag till de enskilda apoteksägarna med ett ägande begränsat till en procent i respektive apotek. Det finns inga skäl för staten att ha ägande i två konkurrerande verksamheter utan vi vill fokusera på att utveckla det statligt ägda Apoteket AB. Vår uppfattning är att Apoteksgruppen utvecklas bättre utan en statlig ägare och vi är därför väldigt glada över att idag kunna presentera en ny ägare som är villig att utveckla bolaget och kedjan vidare
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till de glesare områdena
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Jag hoppas att vi genom denna satsning, vid sidan av de andra åtgärder vi gör för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, kan vända utvecklingen och få fler betande djur. Det är viktigt, inte minst för våra landskap, men även för fler jobb på landsbygden
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Jag bor själv i en liten by och jag vet vad det innebär för bygden när till exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här satsningen så viktig.  Det här är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och paketutlämning. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla medborgare i vårt land.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Vi vill skapa förutsättningar att säkra en god postservice i hela landet. Vi vill också ställa tydliga krav från staten så att medborgarna vet vilken postservice de kan kräva och förvänta sig.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
- För att förverkliga regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige krävs det att radiofrekvenser utnyttjas så effektivt som möjligt. Frekvenserna behövs för att utveckla 5G och skapa nya möjligheter för till exempel självkörande bilar och sakernas internet.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt. Det sker enormt mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och detta vill regeringen uppmuntra
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
- Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stortniklas ansvar, det kan vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling,
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena.
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
Säkra och utvecklade kommunikationslösningar är av vital betydelse för Sveriges säkerhet. Detta gäller i synnerhet ur ett totalförsvarsperspektiv.
Peter Hultqvist, försvarsminister
Att tänka digitalt först innebär ett perspektivskifte där vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka samhällsnyttan. Vi vill med uppdraget främja en digital förnyelse så att konsumenter till exempel kan göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat innehåller.
Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Kopplingen mellan Digitalt först och den kommande livsmedelsstrategin är tydlig. Digitaliseringen är en effektiviseringsmöjlighet, och i många fall en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. För att det ska ske behöver vi innovativa företag i livsmedelskedjan som tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Det ska bli väldigt spännande och nyttigt att kunna vara med under denna mässa. Jag vet att jag stolt kommer gå runt på mässan och där träffa många svenska it-företag. Sverige ligger långt fram vad gäller innovationer inom IT, och vi har några av de ledande företagen inom branschen.
Mehmet Kaplan, it-minister
Den svenska nyckelhålsmärkningen är mycket bra och har med framgång exporterats till Danmark, Norge, Island, Litauen och nu senast till Makedonien. Jag ser fram mot att få prata om hur märkningen i Sverige positivt har påverkat livsmedelsindustrin.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
- Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder.
Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Idag saknar cirka 80 procent av landets kommuner e-tjänster för företag. Så det är klart att det här uppdraget att ta fram nya gemensamma digitala lösningar som även inkluderar kommunernas alla tillstånd, anmälningar och bilagor gentemot företagare, kommer att spara tid och göra det lättare för företagen.
Mehmet Kaplan, it-minister
Digitalisering och smarta tjänster ger här en förenklad service som underlättar för både kommuner och företagare. Kommunerna kan korta sina handläggningstider och det blir enklare för företagarna i kontakterna med myndigheterna.
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL
Inom restaurangbranschen finns en stor tillväxtvilja och här skapas många viktiga jobb. Min förhoppning är att vi med digitalisering som verktyg och med närmare samarbete mellan myndigheter på olika nivåer ska kunna göra stor skillnad för alla som startar och driver restaurang. Genom att lägga mindre tid på att administrera regelverken kan de istället ägna sig åt att driva och utveckla sin verksamhet.
Mikael Damberg, näringsminister
Ett fungerande och tryggt boende är nödvändigt för att människor ska få en bra start i livet och i samhället, länsstyrelsernas uppdrag har därför ett särskilt fokus på familjer med barn.
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Bredbandskoordinatorerna är viktiga för att säkerställa att fler aktörer på alla nivåer är med och bidrar både till bredbandsutbyggnad och till digitalisering. Jag är väldigt glad över att vi nu kan utöka resurserna för deras viktiga arbete.
Mehmet Kaplan, it-minister
Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador på skog och gröda. Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital förvaltning. Genom att tillsätta detta råd samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning som vi kallar ”digitalt först”.
Mehmet Kaplan, it-minister
Jag är glad att vi i dag tar ett steg framåt när det gäller småviltjakten. Regeringen väljer att lägga fram detta förslag bland annat för att komma till rätta med det ökade jakttrycket.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Det här är en viktig reform för att den som vill sätta igång ett bygg­projekt som kräver en anmälan ska kunna lita på att startbeskedet inte dröjer längre än nödvändigt.
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Det är inspirerande att vara med under detta första möte inom ramen för ABC-initiativet. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och renoverar smart.
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Dagens samtal är ytterligare ett tillfälle att förutsättningslöst diskutera för- och nackdelar med olika finansieringsmodeller. Regeringen vill öka investeringarna i infrastruktur, men statens finanser är hårt ansträngda. Statliga anslag kommer därför inte att vara tillräckliga för att bygga Sverige starkt för framtiden. Vi måste även se över hur och om vi kan öka den privata finansieringen av ny infrastruktur.
Anna Johansson, infrastrukturminister
Digitaliseringen ger oss förutsättningar att skapa ett mer demokratiskt, klimatsmart och jämställt samhälle. Fattar vi de avgörande besluten idag kan Sverige bli världsledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Mehmet Kaplan, it-minister
Sverige ska bli ett fossilfritt land och skogen är en nyckel när vi med hjälp av det gröna guldet ska övergå till att bli en biobaserad ekonomi. Jag ser fram emot att träffa alla engagerade deltagare på plats i Karlstad för att få ta del av deras tankar och idéer kring skogen.
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Det är viktigt att arbetet för att stärka EU:s konkurrenskraft fortsätter. För att öka tillväxten, sysselsättningen och få en effektiv inre marknad krävs det att all lagstiftning är ändamålsenlig, effektiv, anpassad till digitaliseringen och utan onödiga bördor.
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Det är med glädje jag tar emot beskedet att Sverige blivit återvalt i IMOs råd. Med vår starka miljöprofil och vårt fokus på innovationer och nya lösningar kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella sjöfarten. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet.
Anna Johansson, infrastrukturminister
E-legitimationer är avgörande för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Det handlar om integritet och trygghet på nätet, men även om effektivisering av myndigheterna.
Mehmet Kaplan, it-minister
E-legitimationsnämnden har ett viktigt uppdrag att lösa i samverkan med andra myndigheter. Därför utser vi nu en ny sammansättning av myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-legitimationer finns representerade.
Mehmet Kaplan, it-minister
Jag är stolt och glad att ha fått regeringens förtroende. Arbetet med att gå över till en ny modell för e-legitimationer har pågått under en tid men det finns fortfarande en del utmaningar att ta tag i. Jag är övertygad om att vi myndigheter löser detta inom ramen för den samverkanskultur som byggts upp under lång tid i svensk förvaltning.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och ny ordförande för E-legitimationsnämnden
Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället. Det nya lagförslaget gör att vi minskar antalet tillfällen då marken behöver grävas upp och kan på så vis sänka kostnaderna för utbyggnaden. Det gör det billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt enkelt mer bredband för pengarna.
Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Infrastrukturminister Anna Johansson
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera