Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan och införande av efterhandsdebitering

Report this content

Idag beslutade regeringen att utfärda ändringar i nio svenska lagar för att anpassa dem till EU:s nya kontrollförordning. Bland ändringarna införs en möjlighet för kontrollmyndigheter att göra inköp under dold identitet. Det görs samtidigt ändringar i förordningar som är kopplade till lagarna. Bland annat införs krav på efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.

EU:s kontrollförordning medför behov av att införa vissa nya begrepp, nya bemyndiganden och några nya bestämmelser i övrigt i de aktuella lagarna. Förslag till sådana lagändringar har lämnats i proposition 2020/21:43 och förslagen har nu antagits av riksdagen.

Möjlighet till inköp under dold identitet införs för kontrollmyndigheterna. Syftet med detta är att effektivt kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom distanskommunikation såsom internet-handel.

Det beslutas också om en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen där obligatorisk efterhandsdebitering införs. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring görs också för kontrollen av animaliska biprodukter på livsmedelsanläggningar så att kontrollmyndigheterna kan använda samma debiteringssystem för samma anläggning.

– Regeringen jobbar på olika sätt med att skapa regelförenklingar inom livsmedelskedjan. Med en efterhandsdebitering blir det tydligare för företagen vad de betalar för och att man upplever systemet som mer rättvist, säger landsbygdminister Jennie Nilsson.

Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar