Anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Idag beslutade regeringen en lagrådsremiss för att anpassa nio svenska lagar till bestämmelser i EU:s nya kontrollförordning. Det föreslås bl.a. en möjlighet för kontrollmyndigheter att göra inköp under dold identitet. I lagrådsremissen behandlas även ett införande av efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.

EU:s kontrollförordning medför behov av att införa vissa nya begrepp, nya bemyndiganden och några nya bestämmelser i övrigt i de aktuella lagarna.

Möjlighet till inköp under dold identitet införs för kontrollmyndigheterna. Syftet med detta är att effektivt kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom distanskommunikation såsom internethandel.

I lagrådsremissen görs också bedömningen att obligatorisk efterhandsdebitering bör införas för avgifter inom livsmedelskontrollen. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig.

– Med efterhandsdebitering blir det tydligare för företagen vad de betalar för och det kan också bidra till att företagen upplever systemet som mer rättvist, säger landsbygdminister Jennie Nilsson.

Efterhandsdebitering kan bli obligatorisk tidigast från år 2022.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Lagrådsremissen publiceras på regeringen.se efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Taggar: