Åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur ses över

Report this content

Mot bakgrund av de senaste årens utveckling har regeringen idag uppdragit åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Bekämpningen av salmonella och säkra livsmedel är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Under det senaste året har antalet salmonellafall ökat hos livsmedelsproducerande djur, och då i grisbesättningar. Detta tillsammans med större och mer specialiserade besättningar leder till ökade kostnader för både djurägare och staten vid bekämpning av utbrott. Det finns ett behov att undersöka möjliga smittkällor för att kunna förebygga smitta på ett bättre sätt samtidigt som ny kunskap om bl.a. analysmetoder innebär att den svenska bekämpningsmodellen behöver uppdateras och anpassas.

Regeringen anser därför att det behövs en översyn av hur arbetet kring hantering av salmonella hos lantbrukets djur kan förbättras.

Sverige ska ha en hantering av salmonella som är effektiv och säker, såväl ur djurhälso- som folkhälsoperspektiv men även ur lönsamhets- och konkurrensperspektiv. Bekämpning av salmonella och en hög livsmedelssäkerhet är en del av regeringens livsmedelsstrategi för att göra svenska livsmedel attraktiva på den internationella marknaden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Regeringsuppdraget publiceras här på regeringens webbplats efter att det har expedierats.

Taggar: