Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

Report this content

Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp. Vidare satsar regeringen 50 miljoner årligen fram till 2022 på att stärka och värna äganderätten för skog. Satsningarna är del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningarna på stärkt äganderätt för skog och bekämpning av granbarkborre är centrala för att uppnå skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammet får fortsatt finansiering med 26 miljoner kronor 2020 samt 22 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

Granskogen i södra Sverige är torkstressad efter den ovanligt torra sommaren 2018. Det har lett till att granbarkborreangreppen ökat kraftigt 2019. Bedömningen är att var tredje skogsägare i Sverige kan bli berörd av granbarkborrens angrepp under 2019. Detta är en situation som förmodligen kommer fortgå under flera år med stora ekonomiska förluster för en av Sveriges viktigaste basnäringar.

För att stödja hanteringen av skogsskador och bekämpningen granbarkborre föreslås en satsning på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022, utöver de 2,2 miljoner kronor som regeringen redan tillfört Skogsstyrelsen under 2019.

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen även 50 miljoner kronor årligen under 2020-2022 till Skogsstyrelsens insatser för formellt skydd för att värna och stärka äganderätten till skog. Bakgrunden till satsningen är att det idag finns ett behov av att öka förtroendet mellan skogsägare, myndigheter och andra berörda aktörer samt att öka legitimiteten och förutsebarheten för den förda skogs- och naturvårdspolitiken.

– Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basindustrier och det är från regeringens håll därför prioriterat att Skogsstyrelsen och branschen ges förutsättningar för att bekämpa granbarkborren och att markägare ska kunna få ekonomisk kompensation för inskränkningar i deras ägande- och brukanderätt i den utsträckning de har rätt till, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen beslutade även nyligen om utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningen ska stärka äganderätten och säkerställa att markägare får den kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten som de har rätt till.

Kontakt:
Sara Khatemi

Tf. pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

 

Läs om budgetsatsningarna på regeringen.se.

Taggar: