Fordonsstrategisk forskning och innovation – staten och fordonsindustrin tillsammans för framtidens transportsystem

Report this content

Regeringen aviserar i forsknings- och innovationspropositionen att programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten samt med oförändrad ambitionsnivå. Därutöver gör regeringen genom budgetpropositionen för 2021 en förstärkning till programmet genom en särskild satsning på fossilfria arbetsmaskiner. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. För att uppnå en fossilfri och hållbar transportsektor krävs genomgripande förändring. Fordonsindustrin har tillsammans med akademi och offentlig sektor en central roll för att Sverige ska klara denna omställning.

FFI är ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Varje år investerar programmet cirka en miljard kronor i forskning och innovation för de övergripande målen om minskad miljöpåverkan, minskat antal döda och skadade i trafiken samt ökad konkurrenskraft. FFI ska fortsätta som ett avtalsreglerat samverkansprogram med oförändrad ambitionsnivå.

Programmet har en viktig roll i att fortsätta bidra till den forskning och kompetensförsörjning som behövs för framtidens transportsystem samt för att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar inom området. Svenska underleverantörer till fordonsindustrin spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Hela leverantörskedjan behöver bidra samt ta del av den forskning och innovation som sker inom FFI.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2021 att FFI förstärks med 50 miljoner kronor 2021 och beräknar att 50 miljoner kronor behöver tillföras 2022. Medlen ska gå till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för att driva utvecklingen mot fossilfria arbetsmaskiner och en konkurrenskraftig fordonsindustri.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Läs mer om regeringens forsknings- och innovationsproposition på regeringen.se.

Taggar: