Historisk satsning på livsmedelsexport

Regeringen har fattat beslut om en historisk satsning på svensk livsmedelsexport. Målet är att öka den svenska livsmedelsexporten. Med satsningen tas ett helhetsgrepp för att underlätta för små och medelstora företag att etablera sig på exportmarknader.

- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen satsar nu 27 miljoner kronor och tillsammans med tidigare initiativ innebär det totalt 48 miljoner kronor under 2018 för att stärka den svenska livsmedelsexporten.

- Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält – det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Den satsning som idag presenterades består av fem åtgärder som syftar till att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag:

Uppdrag, myndighet, belopp

  • Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.
  •  Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.
  •  Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor
  •  Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.
  •  Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Sedan tidigare har regeringen bland annat förstärkt Business Swedens exportprogram för livsmedelsföretag under konceptet Try Swedish, tillsatt en nationell exportsamordnare samt tillsatt ett skogs- och lantbruksråd på ambassaden i Peking.

En ökad livsmedelsexport är en viktig del i genomförandet av livsmedelsstrategin och att öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka produktionen och stärka konkurrenskraften.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Mer om livsmedelsstrategin:
Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.

Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.
En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter
​Näringsdepartementets webbplats

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar