Kartläggning av skog ges längre tid

Report this content

Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande.

Regeringen betonar betydelsen av aktuella, tillförlitliga och lättillgängliga kunskapsunderlag för att kunna sätta mål och genomföra miljö- och skogspolitiken. För en transparent och jämförbar återrapportering till riksdagen av exempelvis Levande skogar behövs ökad kunskap och samsyn över vilka arealer skogsmark som är undantagna frivilligt eller formellt och vilka arealer som bidrar till målet.

- Regeringens mål är att skydd av skog för biologisk mångfald ska ske kostnadseffektivt och att rätt områden skyddas. Vi måste veta vad vi vill skydda och vad man har skyddat. För det krävs en transparant och jämförbar uppföljning. Det är mot bakgrund av detta behov som SCB fortsättningsvis ska ingå i uppdraget och som myndigheterna ges ytterligare tid för uppdragets genomförande, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ny tid för redovisning är senast 28 juni 2019. 

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar: