Landsbygdsminister Jennie Nilsson tar del av Skånsk skogsstrategi

Report this content

Skånsk skogsstrategi är ett led i att regionalisera det nationella skogsprogrammet. Den vilar på fyra huvudområden; innovation, miljö, rekreation och produktion. En bärande princip för strategin är att dessa knyts samman så att en gemensam väg framåt är möjlig, grundad på samsyn och dialog. Denna eftersträvade dialog, nu och i framtiden, utgör huvudbudskap för lanseringseventet den 25 augusti 2020 som landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar digitalt vid.

– Det här regionala arbetet med skogsstrategier är viktigt för att uppnå visionen med det nationella skogsprogrammet. Vi behöver alla krafter för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den skånska strategin blir mycket värdefull. Sveriges sydliga skogar är en fantastisk resurs som vi ska ta tillvara – både i produktivt syfte, men också för turism, jakt och rekreation samt för att öka den biologiska mångfalden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen beslutade 2018 om en strategi och en handlingsplan för det nationella skogsprogrammet. I samband med handlingsplanen beslutade regeringen också om åtgärder i form av regeringsuppdrag som ska bidra till genomförandet av skogsprogrammet. En av åtgärderna var ett uppdrag till Skogsstyrelsen om att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammet.

Underlaget till den regionala skånska skogsstrategin har tagits fram i samverkan och dialog med LRF Skåne, Skogforsk, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen i Skåne, SLU – Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Genvägar
Ett nationellt skogsprogram för Sverige
Mer om Skånsk skogsstrategi och lanseringseventet den 25 augusti

Taggar: