Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Report this content

Regeringen har idag fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Strategin syftar till att minska klyftor och stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställningen till hållbar utveckling. Politiken ska därmed skapa förutsättningar för en omställning där hela landet är med.

Stora samhällsutmaningar som genomsyrar hela den nationella strategin är miljöproblem och klimatförändringar, demografiska förändringar, samt ökade klyftor både inom Sverige och inom EU. Dessa samhällsutmaningar varierar mellan olika delar av landet och kommer tillsammans med globaliseringen, digitaliseringen och den övriga tekniska utvecklingen att påverka samhällsutvecklingen.

För att möta dessa utmaningar och hitta lösningar identifierar regeringen fyra strategiska områden i strategin som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken fram till 2030.

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

– Hela Sverige ska växa och utvecklas. För att möta samhällsutmaningar och genomföra insatser måste alla aktörer kraftsamla. Vi måste göra den här resan tillsammans och strategin pekar ut en tydlig gemensam väg, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den nationella strategin kommer att vara vägledande för inriktningen av regionernas regionala utvecklingsstrategier samt även styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas till.

Regeringen avser att ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategin. Inför detta kommer dialogmöten att genomföras under 2021.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Läs mer om regeringens fyra strategiska områden i strategin på www.regeringen.se.

När blir skrivelsen tillgänglig digitalt?
Skrivelsen publiceras på www.regeringen.se efter att den har överlämnats till riksdagen.

Taggar: