Nationellt godstranportråd inrättas

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring.

- Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket. Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:

Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Arnäs, Per-Olof - Universitetslektor, Chalmers

Arvidsson, Ylva - Chef flygfrakt, Swedavia

Axelsson, Svante - Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Boholm, Karolina - Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd

Bondemark, Per - Vice VD, SSAB

Borgenstam, Linda - VD, Schenker Consulting

Dahl, Mattias - VD, Transportföretagen

Engström, Richard - VD, Svensk Sjöfart

Glasare, Gunilla - Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Gegö, Richard - VD, Sveriges Åkeriföretag

Kjellgren, Karolina - Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB

Lindqvist, Jenny - Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson                

Nilsson, Marie - Förbundsordförande, IF Metall

Nilsson, Ulrika - VD, Piteå Hamn

Sundling, Jan - Styrelseordförande, Green Cargo

Svanström, Therese - Kanslichef, Unionen

Westerberg, Björn - VD, Tågoperatörerna

Utöver att inrätta ett nationellt godstranportråd har regeringen beslutat att ge följande uppdrag kopplat till godsstrategin: 

  •  Uppdrag till Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
  •  Uppdrag till Trafikverket att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg
  •  Uppdrag till Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter
  •  Uppdrag till Trafikverket att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad
  •  Uppdrag till Boverket att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen
  •  Uppdrag till Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete
  •  Uppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

Faktaruta:

Den nationella godstransportstrategin tydliggör riktningen för hur gods-transportsystemet bör utvecklas och innehåller ett antal insatser. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar