Regeringen ger besked om miljözoner

Report this content

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog har i dag gett besked om hur de nya bestämmelserna om miljözoner kommer utformas. Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020.

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Den absolut dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljö är biltrafiken. Kommuner ges därför ett kraftfullt verktyg för att komma till rätta med luftföroreningarna Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas.

- Att inrätta miljözoner ser vi i hela Europa. Det är viktigt att göra luften renare och stadsmiljön bättre i städerna. Samtidigt ska människor och företag veta vad som gäller och få tid att ställa om till miljövänlig teknik, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

- Barns rätt att andas ren luft väger tyngre än rätten att köra alla bilar på precis alla gator. Nu ger vi kommunerna det kraftfulla verktyg de länge efterfrågat för att de ska kunna komma till rätta med de farliga luftföroreningarna, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.  

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

 • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
 • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
 • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Vad händer nu?

Regeringen kommer så snart det är möjligt, med hänsyn tagen till behovet av EU-anmälan, besluta om nödvändiga författningsändringar i Trafikförordningen som gör det möjligt för kommunerna att införa de nya miljözonerna. Regeringen ger också ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra trafikregler efterlevs.

Se detaljer nedan.

Tillåtna fordon i olika typer av miljözoner
Miljözoner Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton) Tunga fordon
Klass 1 Som i dagens miljözoner
Klass 2 Från 1 januari 2020:
 • Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 5 eller bättre
 • bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
 • Elbilar
 • Bränslecellsbilar
Från 1 juli 2022:
 • Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 6
 • bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
 • Elbilar
 • Bränslecellsbilar
Klass 2 omfattar ej tunga fordon
Klass 3
 • Elbilar
 • Bränslecellsbilar
 • Bilar som kan drivas med fordonsgas i Euro 6
 • Elfordon
 • Bränslecellsfordon
 • Laddhybrider i Euro 6
 • Fordon som kan drivas med fordonsgas i Euro 6

   Vad är euro 5 och 6?

EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i euro-klasser. Det som regleras är bl.a kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning.

Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6 1 september 2014.

Genvägar:
Uppdrag att utveckla miljözonsbestämmelserna
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/12/uppdrag-att-utveckla-miljozonsbestammelserna/

Naturvårdsverkets publikation ”Luft & miljö – barns hälsa”
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1303-5.pdf?pid=21462

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Tel: 072-5009211
Mail: hanna.bjornfors@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar