Regeringen satsar på kompetensförsörjning i hela landet

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en förutsättning för hållbar regional tillväxt liksom för utvecklingen av näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet. Regeringen har de senaste veckorna tagit flera beslut för att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Den 18 december gav regeringen de regional utvecklingsansvariga i erbjudande respektive uppdrag att organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer och statliga myndigheter. Man ska även tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens i privat och offentlig sektor på kort och lång sikt.

De regionalt utvecklingsansvariga ska också i samtliga län främja insatser för att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning samt bidra till etableringen av lärcentra.

- Vi måste ta tillvara på all den kompetens som finns i Sverige, det är en förutsättning för jobb och hållbar tillväxt. Då måste både validering, vuxenutbildning och lärcentra finnas på många ställen runt om i vårt land och fungera bra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den 21 december beslutade regeringen om ett uppdrag till Tillväxtverket att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020. Uppdraget kompletterar erbjudandet respektive uppdraget som getts till aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Tillväxtverket ska använda 80 miljoner kronor för att ge alla län likvärdiga ekonomiska förutsättningar för sitt kompetensförsörjningsarbete, men också för att genomföra projekt som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå.  

Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket bidra med expert- och kunskapsstöd. Det kan t.ex. handla om att stödja det regionala analys- och prognosarbetet eller att bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande från det regionala arbetet.

En viktig del i uppdraget är också att bidra till att öka berörda statliga myndigheters deltagande i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens Skolverk samt andra berörda statliga myndigheter ska därför inom sina verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i genomförandet av uppdraget.

- Genom de här två besluten markerar regeringen att aktörer med regionalt utvecklingsansvar har en viktig uppgift att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Regeringen skapar också goda förutsättningar för det regionala arbetet genom såväl en långsiktig nationell finansiering som ett tydligt stöd från berörda myndigheter, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar