Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av förnybartdirektivet

Report this content

Regeringen har idag beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet.

I december 2018 beslutades Europaparlaments och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för skoglig biomassa där en riskbaserad metod ska tillämpas.

Metoden innefattar en bedömning om landet, där den skogliga biomassan skördas, har lagar samt övervaknings- och kontrollsystem för att minimera risken att biomassan kommer från produktion som inte anses hållbar. Om landet inte har en produktion av skoglig biomassa som anses hållbar tillkommer mer detaljerade kontrollkrav.

- För att göra denna bedömning och främja användningen av energi från förnybara energikällor behöver regeringen ett samlat underlag från Skogsstyrelsen som beskriver det svenska regelverket och åtgärder som berör de relevanta kriterierna i direktivet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel. 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar: