Stöd till enskilda vägar i Västmanland med anledning av branden

Inom ramen för det så kallade brandpaketet har 17 miljoner kronor avsatts till åtgärder för enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014. För att dessa medel ska komma drabbade väghållare till del har regeringen i dag beslutat om en förordning om stöd till enskilda vägar. Ekonomiskt stöd får lämnas för åtgärder med anledning av skador som uppkommit på enskilda vägar som en direkt eller indirekt följd av branden, men även för att förstärka enskilda vägar för att förebygga körskador till följd av efterarbete.

– Min förhoppning är att dagens beslut ska lindra situationen för de drabbade, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Skadorna på det statliga vägnätet och på enskilda vägar på grund av branden och den belastning som räddningsarbetet utgjorde är förhållandevis små. Stora kvantiteter virke ska dock transporteras ut ur området innan sommaren, vilket kommer utsätta det enskilda vägnätet för stora påfrestningar.

– Det finns ett stort behov av samverkan mellan berörda aktörer i den kommande hanteringen. Här är Skogstyrelsens arbete av mycket stor betydelse. Deras arbete tillsammans med dagens beslut förbättrar förutsättningarna för det intensiva nyttjandet av vägarna som på kort tid är ett villkor för att inte råvara skall förlora i värde, säger Anna Johansson.

Förordningen om ekonomiskt stöd till enskilda vägar med anledning av branden kommer att träda i kraft den 1 april 2015. Ekonomiskt stöd enligt förordningen får dock lämnas för åtgärder som vidtagits från och med den 1 augusti 2014. En ansökan om ekonomiskt stöd enligt förordningen ska ha inkommit till Trafikverket senast den 1 november 2015.

Eftersom förordningen reglerar statligt stöd som ges av en medlemsstat har regeringen haft en dialog med EU-kommissionen. Kommissionen gav nyligen det positiva beskedet att stödet bör ges i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen. Det kan därmed träda i kraft utan vidare prövning.

Kontakt:

Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar