Stora satsningar på gröna näringar i budget 2021

Report this content

Budgetpropositionen för 2021 innehåller stora satsningar för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningarna på de gröna näringarna i budgetpropositionen för 2021 syftar till att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, såväl i landsbygd som i städer, och bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av en växande bioekonomi. Hela Sveriges potential ska användas.

Budgetförslagen i siffror

 • För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslås Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m.
   
 • För att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter föreslås 20 miljoner kronor avsättas årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin.
   
 • För att möta behovet av livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan föreslås att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar för dessa yrken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
   
 • En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. Därför föreslås en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid SLU med 5 miljoner kronor per år från 2021.
   
 • För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Därför föreslås att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.
   
 • För att öka takten i omarronderingen i Dalarna föreslås en förstärkning på 10 miljoner kronor för 2021 och därefter 20 miljoner kronor årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden.
   
 • För att förstärka hanteringen av EU-stöd föreslås förvaltningsanslaget för Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) och länsstyrelserna öka med 50 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor 2021. För 2022 och 2023 föreslås Jordbruksverkets förvaltningsanslag förstärkas med 40 miljoner respektive 25 miljoner. Länsstyrelsernas förvaltningsanslag föreslås förstärkas med 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023.
   
 • För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillföras 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 i syfte att fortsatt driva det nationella centrumet för mathantverk.
   
 • För att skapa möjligheter för att öka och höja kvaliteten på miljötillsynen föreslås att länsstyrelsernas förvaltningsanslag förstärks med 23 miljoner kronor 2021.
   
 • Det ska vara lätt att göra rätt. För att tillväxten inom hela livsmedelskedjan ska öka föreslås inledningsvis 19 miljoner kr per år avsättas till ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Isabelle Purits
Pressekreterare hos Centerpartiets partiledare Annie Lööf
Tel 070 237 36 70

Taggar: