Uppdrag för bättre kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder

Report this content

Regeringen har idag gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Syftet med uppdraget är att underlätta för företag och offentliga arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens och därigenom bidra till livskraftiga landsbygder.

I Sveriges landsbygder finns särskilda utmaningar för näringslivet, bland annat i form av stora avstånd till leverantörer och kunder, få privata arbetstillfällen och en begränsad branschbredd. Även utbildningsnivån i landsbygderna varierar, vilket dels beror på avståndet till universitet och högskolor.

I propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop presenterade den förra regeringen ett flertal satsningar på utbildnings- och näringslivsområdet, men konstaterade samtidigt att ytterligare åtgärder behövs för att underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder.

– Regeringen behöver få en bättre bild av inom vilka sektorer och yrken på landsbygderna som arbetsgivare har eller kommer att få särskilt svårt att hitta kompetens. Det uppdrag som Tillväxtverket nu får kommer att ge regeringen viktigt underlag i detta avseende, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket inhämta kunskap och erfarenhet från Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, SKL samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 30 juni 2020.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Taggar: